• Tell :+9821 66964072
  • Email us: info[at]sazesetorgiranian.ir
  • Working Hours: 09:00-18:00

خدمات ما

پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان

شرکت سازه سترگ ایرانیان با تجربه بسیار در زمینه ارائه خدمات تخصصی در زمینه مدیریت و کنترل پروژه، خدمات تخصصی “مدل سازی اطلاعات ساختمان” (BIM) ارائه نموده است.مدلسازی اطلاعات ساختمان نمایش ویژگی های فیزیکی وکاربردی پروژه به نحوی که تمام نقشه ها و اطلاعات مربوط در قالب یک منبع مشترک، به تصمیم گیری های افراد ذینفع در طول چرخه ی حیات پروژه کمک می کند.

3 مدلسازی اطلاعات ساختمان

تدوین روش های سرمایه گذاری و متون قراردادی

شرکت با نگرش علمی و بکارگیری دانش همراه با بینش در پروژه های فنی، تملک دارایی، سرمایه گذاری و … با رویکردهای گوناگون شروع به فعالیت نموده است. بخش تخصصی سرمایه گذاری شرکت سازه سترگ ایرانیان که خود مشتمل زیر مجموعه های تخصصی گوناگونی بوده، پروژه ها را راهبری نموده و می توان اذعان داشت جز معدود شرکتهای تخصصی در این زمینه می باشد.

2 مدلسازی اطلاعات ساختمان

تدوین دستورالعمل و آیین نامه ها ی مدلسازی

بخش تخصصی تدوین دستورالعمل و آیین نامه های شرکت سازه سترگ ایرانیان نشریه و دستورالعمل های گوناگونی را به منظور استاندارسازی مقوله ی مدلسازی اطلاعات ساختمان ، راهبری نموده و می توان اذعان داشت جز معدود شرکتهای تخصصی در این زمینه می باشد و از خدمات مشاوران ارشد تدوین کننده نشریه ها و آیین نامه ها در ایران بهره مند است.

1 مدلسازی اطلاعات ساختمان

نحوه همکاری مدلسازی اطلاعات ساختمان

  • دریافت اطلاعات
  • مدلسازی اولیه:
  • جلسات هماهنگی
  • تحویل مدل نهایی

خدمات BIM در هر یک از فاز های پروژه توسط مجری می تواند شروع شود.لازم به ذکر است نحوه همکاری می تواند به صورتالگوی حداقلی به صورت انجام خدمات BIM بر اساس درخواست کارفرما و تحویل اسناد و مدارک پس از اتمام کار و یا الگوی تکرار به صورت استفاده از الگوی حداقلی در طول پروژه بر اساس درخواست کارفرما با قرار دادهای مجزا و یا الگوی مستمر بصورت استقرار تیم BIM در محل پروژه و یا دفتر کارفرما و ارائه خدمات BIM در طول مدت قرارداد باشد.

مدلسازی می تواند با سطح جزئیات (LOD) سطح ۱۰۰ تا ۵۰۰ صورت گیردکه به شکل زیر تعریف می شود :LOD100:  عناصر ممکن است به صورت گرافیکی با نماد و علائم نمایش داده شوند ، اما آنها هیچ نشانه ای از هندسه ی فیزیکی واقعی ندارند .

LOD200: هر عنصر گرافیکی به صورت یک سیستم عمومی از اشیا یا کلیت مونتاژ شده با اندازه های تقریبی ، سایز ، شکل ، محل و نوع جهت گیری نشان داده می شوند .

LOD 300 : هر المان گرافیکی به عنوان یک سیستم ویژه و مخصوص است که با دقت بیشتری در مورد اندازه ، شکل ، مختصات و نوع قرارگیری نمایش داده می شود.

LOD 350: هر قطعه ی گرافیکی در مدل با جزئیات ضروری اش برای هماهنگی متقابل تجارت و طرح بندی صنعتی نشان داده می شود.

LOD 400: هر المان گرافیکی به عنوان یک سیستم ویژه و مخصوص است که اندازه ، شکل ، مختصات و نوع قرارگیری اشیا و مونتاژ ها رو با جزئیات و اطلاعاتی برای نصب و تاسیسات نمایش می دهد .

LOD 500: هر عنصر شامل عنوان ساختاری و اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت و کامل کردن مدل می باشد.

 

خدمات BIM در هر یک از فاز های پروژه توسط مجری می تواند شروع شود.لازم به ذکر است نحوه همکاری می تواند به صورت،الگوی حداقلی به صورت انجام خدمات BIM بر اساس درخواست کارفرما و تحویل اسناد و مدارک پس از اتمام کارو یا الگوی تکرار به صورت استفاده از الگوی حداقلی در طول پروژه بر اساس درخواست کارفرما با قرار دادهای مجزا و یا الگوی مستمر بصورت استقرار تیم BIM در محل پروژه و یا دفتر کارفرما و ارائه خدمات BIM در طول مدت قرارداد باشد.

خروجی های توافق شده در قرارداد تولید شده و در اختیار کارفرمای محترم قرار می گیرد.

EnglishIran