۱۹
بهمن

مدلسازی اطلاعات ساختمان تحقیقات در رابطه با صرفه جویی BIM در زمان و هزینه پروژه

مدلسازی اطلاعات ساختمان

تحقیقات در رابطه با صرفه جویی BIM در زمان و هزینه پروژه

با فراگیری و استفاده از تکنیک BIM در صنعت AEC، محققان در سال های گذشته برای توسعه مدل هایی که بتواند برای تحلیل قیمت استفاده شود تلاش های زیادی کرده اند.

استفاده کنندگان بیم

اگرچه این مدل ها قویاً به مدارک ، اطلاعات اولیه و راهنمایی استفاده کنندگان BIM برای شناخت آیتم به آیتم هزینه وابسته است.

برآورد سنتی

به عنوان یک نتیجه از کار با سیستم سنتی ، هزینه ها اغلب یا دست کم گرفته شده یا اغراق آمیز بوده است.

درسال های اخیر به کارگیری BIM ، در صنعت AEC به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

یافته ها

یافته های تحقیقات انجام گرفته توانسته است

، ترقی و کاربری بیشتر BIM را در صنعت AEC و CBA توجیه کند.

BIM شامل یک سری فهرست واژگانی معمول است که گروهی ازعلوم مهندسی و تکنولوژی را به همدیگر متصل کردهاست.

با مدیریت اطلاعات در تمام سطوح ، فرآیند طراحی ، ساخت و اجرا را با هدف کاهش هزینه ها ، افزایش دقت اجرایی و کاهش زمان اتمام پروژه ها مدیریت می کند.

تسهیل مدیریت ساخت

در واقع BIM با هدف تسهیل سیکل مدیریت ساخت توسعه یافته است.

شبیه سازی عملکرد

علاوه بر آن با عملکرد صحیح درمتد BIM ، امکان شبیه سازی عملکرد ساختمان در مرحله طراحی بوجود آمده است.

نرمافزارها

مرکز منابع آکادمیک( (Academic resource center واقع در انستیتو تکنولوژی ایلینویز(Illinois Institute of Technology) اخیرا ۳۰ نرم افزار BIM را که به تناوب توسط معمارها ، مهندس ها و سازندگان استفاده می شود را لیست کرده است.

یکپارچگی

صنعت ساخت نیازمند به ارتباطات ، اتحاد و یکپارچگی و کار جمعی براساس اطلاعات لازم برای بخشهای مختلف است.

BIM به حل مشکلات مذکور و افزایش بازدهی متعهد شده است.