۲۱
بهمن

مدلسازی اطلاعات ساختمان نظر متخصصان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

نظر متخصصان

متخصصان معتقد هستند BIM با محوریت ابرهای اینترنتی قدرت آینده صنعت ساخت و ساز می باشد.

این فضا توان بدست آوردن اطلاعات هرچه بیشتر برای مدیریت و آنالیز مدیران می باشد.

چرا از مدلسازی اطلاعات ساختمان باید استفاده کرد؟

صنعت ساخت و ساز تغییر بی سابقه و شرایط پویای ناشی از مطالبات اجتماعی را برای ساختمان هایی با آسیب پذیری کم،

استاندارد سازی

افزایش استانداردسازی زیر ساخت ها، کاهش اثرات زیست محیطی، بطور پیوسته کاهش هزینه های ساخت و ساز و عملیات را تجربه می کند.

متد جدید

این اصل با توسعه شماری از روش های جدید همچون مواد، تکنولوژی ها،

فرآیندها

فرآیندها تقویت شده و فعالیت های نوآورانه برای بهبود ساختمان ها و جوامع با توجه به افزایش ملاحظات عملکرد پایداری و شاخص ها به کار گرفته شده است.

روش های جایگزین

در این رابطه، تعدادی از روش ها و گزینه های فن آوری افزایش یافت،

پیچیدگی

طوریکه پیچیدگی و هزینه های انتخاب ترکیبات جایگزین برای هر موقعیت مرتبط شد.

تصمیات آگاهانه

بدین ترتیب، تصمیمات آگاهانه مورد نیاز برای مدیریت مقادیر زیادی از اطلاعات و دانش، در مورد ترکیبی از گزینه های در دسترس و ارزیابی عملکرد خود اطلاع داده شده است.

روش گذشته

با توجه به این، تقریبا غیر ممکن است روش دستی و نمونه های فیزیکی برای رسیدگی به این مسائل بکار گرفته شود.

VDC

علاوه بر این، اینگونه تشخیص داده شد که استفاده از نمونه سازی مجازی مبتنی بر کامپیوتر می تواند برخی از راه حل های این چالش ها را ارائه دهد.

R&D

تحقیق و توسعه (R & D) به منظور توسعه نسل های مختلف سیستم های نمونه سازی مجازی ساخته شده است.

CAD

این تکامل یافتن نرم افزار مدل سازی CAD سه بعدی، از طریق محیط های یکپارچه کامپیوتر از مدل چهار بعدی می باشد .

ND

اخیراً مدلسازی ND (لی و همکاران، ۲۰۰۶) است، از جمله استفاده پیشرفته مجازی تقویت تکنیک های واقعیت با درجات مختلف موفقیت است.