۲۷
بهمن

مدلسازی اطلاعات ساختمان ساخت قابلیت ICT

مدلسازی اطلاعات ساختمان

ساخت قابلیت ICT

قابلیت سازمانی، نیازمند توسعه دقیق و استعمال شایستگی خاص سازمانی به منظور حصول ملزومات کسب و کار می باشد.

ICT

در بطن ICT، قابلیت سازمانی فازهای بسیاری را مدنظر دارد، یعنی:

آگاهی حساسی

مجموعه توانایی های نه خیلی انعطاف پذیر، آگاهی حساسی از تغییر، ساختارهای مدیریتی انعطاف پذیر، شماهای بهبود روند جزئی، اهداف واضح کسب و کار و زیرساختار پیشرفته ICT، که به منظور ارائه اهداف حقوقی طبقه بندی شده اند.

سودبردن استراتژیک

(بروئر و رونسن، ۲۰۰۹؛ آهوجا و همکاران، ۲۰۱۰). برای مثال، شایستگی یک سازمان نیازمند توسعه یابی به منظور کسب قابلیت برای سودبردن استراتژیک از المان های IT تحت عناصر اصلی چهارگانه ی مردم، روند، محیط کار و زیرساختار ICT می باشد.

المان ها

این المان ها شدیدا در ارتباط با همدیگر هستند،

بدین معنا که، شایستگی درحال توسعه در یک المان باید با امر بهبود در مابقی همراه باشد.

در این باره، این روابط به افرادی با توانایی های لازم به منظور اجرای بهبودهای پروسه نیاز دارند.

هرچند، بهبودها اغلب نیازمند رضایت و تایید مدیریتی می باشد، که خود به سازمان ها برای نهادینه کردن محیطی که بتواند تغییر مدنظر را ازطریق فعالیت هایی مانند انگیزه سازی، تقویت و مدیریت تغییر تسهیل نماید، نیاز دارد.

لذا، سطح بالای یکپارچه سازی بین این المان ها می تواند توسط زیرساختاری پیشرفته و منعطف راه اندازی گردد.

سدو عنصر اول (افراد و روند) کلید ورورد به تغییر و بهبودها هستند (لو و الشاوی، ۲۰۰۹) درحالی که دو عنصر بعدی (زیرساختار IT و محیط کار) می توانند به عنوان فعال کننده ها دیده شوند، که بدون آنها دو عنصر اول نمی توانند جنبه خارجی به خود بگیرند

. بنابراین، محیط ها باید به طوری که افراد با انگیزه، قدرتمند و آگاه از تغییر موردنظر شده اند، ایجاد شوند. آنها باید به منظور نواوری، جذب ایده های جدید و توسعه به همراه اجرای موثر آنها آماده باشند.