۲۷
بهمن

مدلسازی اطلاعات ساختمان عوامل نواوری و بهبود

مدلسازی اطلاعات ساختمان

عوامل نواوری و بهبود

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

عوامل نواوری و بهبود

 

از یک دیدگاه بهبودی، عوامل نواوری و بهبود اغلب توسط افراد دردرون سازمان ها آغاز و هدایت می گردند

(ولز، ۲۰۰۰؛ دالگارد-پارک و دالگارد، ۲۰۱۰)،

we2-1024x576-300x169 مدلسازی اطلاعات ساختمان عوامل نواوری و بهبود

اما این مهم می تواند به تنهایی هنگامی که کارکنان به طور کامل از روندهای جامع شامل دستیابی به بهبود کسب و کار پایایی که منجر به مزیت رقابتی می گردد،

آگاه می شوند، مدنظر می باشد. بنابراین، این مهم نیازمند تناسبی مشترک از بلوغ سازمانی می باشد

بدین معنی که دارای قابلیت تغییر را داشته باشند و مکانیسم های موجود به منظور حرکت رو به جلو برای مزایای استراتژیک؛ دراصل، ایجاد کارکردهای جدید کسب و کار اساسی ای که توسط ICT فعال هستند.

هرچند، این حالت آمادگی نیازمند سرمایه گذاری در زیرساختار ICT به همراه سرمایه گذاری بر افراد می باشد، و

اغلب براساس دوره زمانی قابل توجهی بدست می آید، به طوری که تکرارهای سیستماتیک سرمایه گذاری (تکنولوژی/توانایی ها) به منظور دستیابی به حالت موردنیاز آمادگی گسترش می یابد.

در این باره، ضابطه ای معکوس بین سرمایه گذاری و توانایی ها/مزایا وجود دارد.

قدرتمند و آگاه از تغییر موردنظر شده اند، ایجاد شوند. آنها باید به منظور نواوری، جذب ایده های جدید و توسعه به همراه اجرای موثر آنها آماده باشند. هرچند، این مهم نیازمند اهداف کسب و کار و مقاصد بهبود برای جزئی بودن دقیق و ارتباط با کارکنان، پی ریزی توسط پشتیبانی قوی از مدیریت ارشد می باشد. در این باره، زمان موردنیاز برای ی سازمان به منظور ساخت قابلیت ICT پس بر سطح بلوغ سازمان در هر یک از این عناصر بستگی دارد. قسمت های ذیل رابطه بین این چهار المان را درخصوص حصول قابلیت ICT به منظور نفوذ نیازمندی های کسب و کار و ایمن سازی مزیت رقابتی تشریح می نماید.