۲۷
بهمن

مدلسازی اطلاعات ساختمان پروسه کسب و کار و ICT

مدلسازی اطلاعات ساختمان

پروسه کسب و کار و ICT

روند کسب و کار و زیرساختار ICT دردرون شرکت ها به طور روشنی توسط فرهنگ و امور کاری سازمانی مدیریت و توسعه می یابد.

ICT

هرچقدر این پروسه ها موثرتر و جهت دار تر باشند، سازمان در معرض بازده بیشتری قرار می گیرد.

 

کسب و کار

با این وجود، خط دهی دقیق ICT می تواند به شکل دهی دوباره روندهای کسب و کار و تسهیل جریان اطلاعات بین روندها کمک کند (کلتمن و همکاران، ۲۰۰۵؛ سیها و سعد، ۲۰۰۸؛ ین، ۲۰۰۹).

اتوماتیک سازی

هرچند، درحالیکه ICT ممکن است برای اتوماتیک سازی روندهای کسب و کار موجود مورد استفاده قرار گیرد،

روندهای کسب و کار

همچنین مهم است که اشاره شود که اتوماسیون روندهای کسب و کار طراحی شده ی ناموثر اغلب به شکست منجر می شود (دیکینسون، ۱۹۹۷).

انجام سریعتر اعمال غلط

این به طور گسترده ای به عنوان مساعدتی برای «انجام سریعتر اعمال غلط» طبقه بندی می گردد.

چگونه ICT

درهر صورت، تغییر روند مورد نیاز غالبا بر اینکه چگونه ICT راه اندازی می شود بستگی دارد،

شخص ثالث

یعنی، اجرا از طریق محصول شخص ثالث یا توسعه و اجرای یک سیستم قراردادی.

کارکردهای کسب و کار اغلب

درمورد انتخاب به کارگیری یک محصول شخص ثالث، کارکردهای کسب و کار اغلب توسط عملکردهای سیستم پیشنهادی به چالش کشیده می شوند.

بنابراین، پروسه اجرا نیازمند این است که سازمان به تغییر پروسه های کسب و کار خود از فعالیت فعلی اش به پروسه ای که توسط سیستم ICT نیاز است اقدام کند

. درمورد توسعه یک سیستم ICT قراردادی، محتمل است که سیستم جدید،

کارکردهای موجود را به دنبال پروسه های کسب و کار اساسی با یک تغییر جزئی در کارکردهای کسب و کار پشتیبان به منظور جانمایی تکنولوژی تقلید کند.

بخش ذیل قابلیت سازمانی موردنیاز برای بیشینه سازی مزیت های سرمایه گذاری ICT را تفحص می کند.

طبیعت این ارتباط پروسه/بلوغ می تواند به ۴ بخش تقسیم گردد. این بخش ها سطح بلوغ سازمان ها را برای مدیریت بهبود پروسه با بلوغش به منظور به کارگیری و مدیریت ICT مرتبط می سازد (الشاوی، ۲۰۰۷).