۲۷
بهمن

مدلسازی اطلاعات ساختمان چالش های روبروی صنعت ساخت و ساز

مدلسازی اطلاعات ساختمان

چالش های روبروی صنعت ساخت و ساز

صنعت ساخت و ساز اغلب به عنوان سنجش اقتصاد جهانی مدنظر بوده است.

اروپا

از یک دیدگاه ارزشی، صنعت حدودا ۹.۸% در برابر محصول ناخالص بومی اقتصاد اتحادیه اروپا (بیزنس واچ، ۲۰۱۱) و ۸% محصول ناخالص بومی در آمریکا (ریسرچ اند مارکت، ۲۰۱۱) نقش ایفا کرده است.

تکنولوژی

در این مورد، گزارش گروه کارکنان ادراک تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات کمیسیون اروپا اهمیت نوآوری ICT محور در به ثمر رساندن بهبودهای ثمربخشی و مزیت رقابتی به صنعت را به وضوع نشان داد (EC,2006).

ثمربخشی

این نیروی کار همچنین کاهشی مداوم را در ثمربخشی کار گزارش داده که اساسا به فقدان سرمایه گذاری ICT محور از اواسط دهه ۹۰ مرتبط می گردد.

این شواهد نیز حاکی از آن است که نرخ های رشد ثمربخش تری در آمریکا و

سایر شرکای تجارت جهانی اروپا از طریق استفاده و همگام سازی ICT توسط تمامی قسمت های اقتصاد مشاهده شده اند. هرچند،

صنایع در موقعیتی به منظور سرمایه گذاری به هدف رشد ثمربخشی قرار نگرفته اند (OECD, 2003). در این نوشته، نگهداشت،

 

رقابت و رشد این منطقه حیاتی

رقابت و رشد این منطقه حیاتی اقتصاد می تواند به تنهایی از طریق پیگرد دانش و نوآوری پایا بماند

سیستم های ICT

، که نوآوری خود از نظر تاریخی توسط توسعه های سریع سیستم های ICT و به ویژه توانایی برای به دست آوری، ذخیره، آنالیز/مدیریت و تبادل اطلاعات روند خود را پیموده است.

بنابراین،

صنعت دانش محور

در یک صنعت دانش محور فزاینده مانند ساخت و ساز، حیاتی است که دسترسی سریعی به ابزار دانش محور

و روی هم رفته با یک زیرساختار ICT ای که می تواند سرویس های غنی رسانه ای را مدیریت کند،

شرکت های ساخت و ساز مجبور

پیدا نمود؛ و به منظور باقی ماندن در رقابت، شرکت های ساخت و ساز مجبور خواهند بود به طور کامل این تکنولوژی را دردستور کار خود قرار دهند. (برر، ۲۰۰۸)ز