۲۸
بهمن

مدلسازی اطلاعات ساختمان آمادگی الکترونیکی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

 آمادگی الکترونیکی

از دیدگاه آمادگی الکترونیکی، لازم است که اجرای صحیح راه حل های ICT برای روند های صحیح، با درجه صحیح و با زمانبندی صحیح انجام پذیرد.

دراین باره، سازمان ها و کارکنان نیاز دارند برای تغییرات وارده آماده باشند – شعر آن در خلل ادبیات مدیریتی تغییر بازتاب دارد.

صحیح هدف

بنابراین، دستیابی به تعادل صحیح هدف اصلی می باشد، و تمامی سازمان ها باید برای رسیدن به مطابقت تلاش کنند.

روسای صنعت و رهبران آن بنابراین نیاز دارند به طور ممتد براورد و ارزشیابی مدل های کسب و کارشان را انجام دهند.

ابتکارات تجارت الکترونیک

براساس این طرح، کسب و کار الکترونیکی موفق و ابتکارات تجارت الکترونیک اگر و فقط اگر ابتکارات لازم بر اساس زیرساخت های محکم از آمادگی پی ریزی شوند، رخ می دهد (رویکار و همکاران، ۲۰۰۶؛ دانشگاه واسدا، ۲۰۰۷؛ اتحادیه اروپا، ۲۰۰۸).

عوامل مختلف

بنابراین، ایده ی آمادگی الکترونیکی یعنی عوامل مختلف به افراد مختلف در متون مختلف و برای اهداف مختلف.

resource-bim-the-importance-of-bim-in-the-lighting-industry-300x201 مدلسازی اطلاعات ساختمان آمادگی الکترونیکی

کارکرد های عملی

درنتیجه، از یک سو شکافی بزرگ بین ایده ها و مفاهیم وجود داشته و از طرفی دیگر کارکرد های عملی و مفهوم های عملی موجود هستند (سازمان بریجز، ۲۰۰۵؛ سازمان ملل ، ۲۰۰۸).

تعریفی خاص و منفرد از آمادگی الکترونیکی وجود ندارد، به طوری که افراد آن را به طور متفاوتی تشریح کرده و به کار می بندند.

تعریف دقیق و معنای آمادگی الکترونیکی

بنابراین، تعریف دقیق و معنای آمادگی الکترونیکی همچنان در حال گسترش است.

به منظور تهیه دیدگاهی جامع، اندک افکاری برای کمک به این بحث در اینجا ذکر شده اند.

برای مثال، انجمن سرویس ها و فناوری اطلاعات جهان (WITSA) خاطرنشان کرده است

که یک کشور از لحلظ الکترونیکی آماده، اعتماد مشتری را در امنیت

و خصوصی سازی تجارت الکترونیکی با فناوری بهتر ایمن،

کارگران زبده تر و هزینه های آموزش کمتر، سیاست عمومی بازتر،

تجارت الکترونیکی

عملکردهای کسب و کار جدید برگرفته از سن اطلاعات و هزینه های پایین تر برای فناوری تجارت الکترونیکی نیاز دارد (WITSA, 2004).

هرچند، سازمان ملل آمادگی الکترونیکی را به عنوان بخش عمومی

ابتکارات دولت الکترونیک بر اساس شاخص کامپوزیت میانگین آمادگی الکترونیکی و بر اساس تخمین وبسایت می داند؛

تخصیص منابع انسانی

زیرساختار مخابرات و تخصیص منابع انسانی.

(سازمان ملل، ۲۰۰۸). تخمین انجمن آمادگی الکترونیکی توسط

دانشگاه هاروارد

مرکز برای توسعه بین الملل، دانشگاه هاروارد (۲۰۰۷)

یک جامعه الکترونیکی را آنی می داند که زیرساختار فیزیکی لازم را دارا باشد (پهنای باند زیاد، اعتمادپذیری و قیمت های مناسب)،

در تمامی تجارت ها جریان IT یکپارچه ای را به همراه جوامع داشته باشد

(تجارت الکترونیکی، بخش IT محلی، مبحث محلی، سازمان های متعدد آنلاین، استفاده روزمره از فناوری اطلاعات، تدریس فناوری اطلاعات در مدارس)،