۲۸
بهمن

مدلسازی اطلاعات ساختمان روند کسب و کار و اجرا

مدلسازی اطلاعات ساختمان

روند کسب و کار و اجرا

محیط کار اغلب به عنوان فعالساز اصلی المان های افراد و روند درنظر گرفته می شوند و اغلب به عنوان قلب تپنده ی سازمان تشریح می شوند.

رهبری متعهد

این مهم می تواند توسط عوامل زیادی اثر بپذیرد که مهم ترین آنها رهبری متعهد، تقویت کارکنان، ارتباط، توسعه دیدگاه پروسه، مدیریت پروژه و شکل تیمی پروسه محور می باشند (الماشاری، زاییری، ۲۰۰۰؛ دامیج، ۲۰۰۷).

برای مثال، رهبری می تواند نقش حیاتی ای در جهت دهی اقدامات تغییرگونه در برابر موفقیت ایفا نماید.

اهمیت رهبری

اهمیت رهبری از نقش آن در مهیاسازی دیدگاهی واضح از آینده، ارتباط این دیدگاه و توانا بودن در درگیرکردن افراد در تمامی جهات انتقال نشئت می گیرد.

این شامل قابلیت ایجاد انگیزه در افراد و دیدگاهی جامع و درک از تغییر می شود.

از دید تقویت یک کارمند، این مهم می تواند عاملی اثربخش برای تاثیر گذاشتن بر موفقیت اجرای ICT

به ویژه در جایی که خودمدیریتی و اساس های تعاملی کارگروهی را هویدا می سازد، باشد (مامفورد، ۱۹۹۵؛ کآتین و همکاران، ۲۰۰۱).

از این گذشته، کارکنان می توانند هنگامی که درگیر تصمیم گیری

در چگونگی روش سازی کار، انتخاب تکنولوژی صحیح برای استفاده و شانس شرکت در پروسه تغییر و اجرا هستند

تقویت شوند (آرنت و همکاران، ۱۹۹۵؛ بووی و هد، ۲۰۰۱).

فاز مهم دیگر فاز ارتباط می باشد.

ارتباط تغییر مولفه ای حیاتی از روند اجراسازی می باشد،

درعین حال به عنوان یکی از سخت ترین جنبه های دستیابی می باشد (CSC,1994).

محیط کار نیز دیدگاه پروسه را مجسم می کند،

به طوری که نه تنها این مهم مشتریان و رقیبان را مدنظر دارد،

بلکه جهت دهی استراتژیک شرکت و لینک های مهم بین استراتژی و پروسه را نیز در بر می گیرد (داون پورت، ۱۹۹۳).

مدیریت پروژه در پروسه اجرای ICT

هرچند، مهم است که دیدگاه اهمیت مدیریت پروژه در پروسه اجرای ICT و به ویژه مربوط به جهت دهی را از دست ندهد (همر و استنتون، ۱۹۹۵).