17
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان اقتصادی پاسیفیک

مدلسازی اطلاعات ساختمان

اقتصادی پاسیفیک

همکاری اقتصادی پاسیفیک آسیایی (۲۰۰۰)  این گزارش سازمان ملل آمادگی دولت الکترونیک را از اعضا ارزیابی می کند،

برطبق یک آمادگی کامپوزیت کمی از آمادگی الکترونیکی براساس ارزیابی وبسایت؛ زیرساختار مخابرات و اعطای منابع انسانی.

آمادگی الکترونیکی یک حالت عملی از زیر ساختار ICT یک کشور می باشد و قابلیت مشتریان آن، کسب و کارها،

استفاده از ICT

دولت ها برای استفاده از ICTدر مزیت آنهاست.

رتبه بندی این امکان را به دولت می دهد تا موفقیت ابتکارات فناوری را دربرابر بقیه کشوره اندازه گیری می کند.

این همچنین شرکت هایی که مایل به سرمایه گذاری آنلاین با دیدگاهی از رضایت بخش ترین موقعیت های سرمایه گذاری جهان هستند، را تهیه می کند.

جامعه آماده به شرکت

آمادگی درجه ای است که یک جامعه آماده به شرکت در جهان شبکه ای است.

توسط ارزیابی پیشرفت نسبی یک شرکت در مناطقی که برای همخوانی ICT بسیار حیاتی و برای کارکردهای مهم ICT حائز اهمیت است

اندازه گیری می گردد. هنگامی که باهم دیگر در متن یک دیالوگ برنامه ریزی استراتژیک درنظر گرفته می شود،

یک ارزیابی شمایی محکم از آمادگی یک جامعه را بدست می دهد. ارزش یک جامعه ارزیاب در ارزشیابی فرصت ها و چالش های منفردش قرار دارد.

جامعه ارزیاب

آمار نشان می دهد که یک کشور الکترونیک نیازمند اعتماد مشتری در امنیت و خصوصی بودن تجارت الکترونیک است؛

فناوری امن بهتر؛ کارگران آموزش دیده و هزینه های آموزش پایین تر؛

سیاست عمومی نامحدودتر؛ عملگرهای کسب و کار جدید برگرفته از عمر اطلاعات؛ و هزینه های پایین برای فناوری تجارت الکترونیک.

BIM-Image-300x180 مدلسازی اطلاعات ساختمان اقتصادی پاسیفیک

 

آمادگی الکترونیکی ظرفیت ملل را برای مشارکت در اقتصاد جهانی می سنجد.

آمادگی الکترونیکی منبعی برای رشد اقتصادی ملی در قرن شبکه ها و پیشنیازی برای کسب و کار الکترونیک موفق است.

آمادگی درجه ای از آنچه که یک اقتصاد یا جامعه آماده ی شرکت در اقتصاد دیجیتال می باشد. هر اقتصاد،

گذشته از یک پروفایل آمادگی روی مرحله جهانی، از سیاست های ملی، سطح یکپارچگی فناوری،

و عملگرهای تنظیم شده. آمادگی توسط تعیین جایگاه نسبی اقتصاد در مناطقی که برای مشارکت تجارت جهانی حیاتی است ارزیابی می شود.

شش اندیکاتور وسیع آمادگی برای تجارت جهانی در یک سری از سوالاتی که جهت را به سمت سیاست های مدنظر سوق می دهد، توسعه می دهد.