۲۸
بهمن

مدلسازی اطلاعات ساختمان طراحی چهار بعدی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراحی چهار بعدی

در طراحی چهار بعدی باید به امر اشاره شود که این بعد طراحی خارج از ابعاد هندسی می باشد.

این بعد صرفاً برای نمایش هرچه بهتر زمانبندی در پروژه های ساخت و ساز انجام می شود.

این امر باعث طراحی مناسب تر زمانبندی و مدیریت پروژه می باشد.

images-13 مدلسازی اطلاعات ساختمان  طراحی چهار بعدی

باید دانست تحلیل داده های مورد نیاز برای انجام پروژه ای ازز سمت عدد به گرافیکی تر شدن پیش رود درک آن و تصمیم گیری در رابطه با آن آسان تر می شود.

بشر از ابتدای امر شناخت ریاضیات این را فرا گرفته است و در این راستا به وجود آمدن نمودارها و جداول به وجود آمدن.

از طرفی نمودار گانت چارت معروف زمانبندی از این امر جدا نیست.

باید دانست زمانی که داده های زمانی از یک حدی بیشتر می شوند نیز این نمودار کارائی بالایی نخواهد داشت

و از طرفی تمامی افراد درگیر در پروژه شاید شناختی از این ابزار مدیریتی پروژه نداشته باشند

پس مدل سازی اطلاعات ساختمان با طراحی سه بعدی در ابتدای امر و ادغام آن

با زمان بندی کمک شایانی در گرافیکی تر شدن این داده ها و سپس قابل فهم تر شدن

آن برای تمامی اعضای در گیر در یک پروژه ساختمانی نموده است.

پس از اتمام طراحی به صورت دوبعدی و تبدیل آن به یک مدل واضح با جزئیات کاربردی سه بعدی نوبت به آن می رسد

برنامه زمانبندی را با این مدل ادغام کرد.

مشخصاً برای ادغام تصاویر با مقوله زمان بیش از یک فریم تصویر نیاز است از این رو باید دانست که خروجی این مرحله از مدلسازی اطلاعات به صورت ترکیبی از فریم هاست که تشکیل ویدئو را می دهد. در نتیجه خروجی حاصله به صورت نیمیشن هایی است دارای زمان. نرم افزارهایی که این کار را بر اساس WBS های یک پروژه انجام می دهند.