17
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان پروسه اجرائی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

پروسه اجرائی

پروسه ی کسب و کار می تواند به عنوان اندیکاتور اصلی چگونگی کارکرد یک سازمان دیده شود.

به عنوان یک قانون، هرچقدر روندهای کسب و کار موثر باشند،

سازمان با روند موثر تری تمایل به انجام کار دارد.

مولکاهی

همانطور که مولکاهی (۱۹۹۰) مشاهده می کند، برای موفق بودن،

سازمان های ساخت و ساز مجبورند اهداف واضحی داشته و بازارها را به طوری که آرزو دارند خطاب شوند، سرویس ها را به طوری مایلند مهیا کنند،

BIM-Image-300x180 مدلسازی اطلاعات ساختمان  پروسه اجرائی

ساختارها

ریسک را به طوری که ممکن است بپذیرند، ساختارها را طوری که استفاده خواهند کرد،

محیط را طوری که دردرونش فعالیت کنند، کنترل ها را طوری که در موقعیت قرار دهند و بارگشت ها را طوری که بخواهند به دست آورند،

بشناسند. این ها روندهای اصلی هستند فلذا با دریافت و انتشار دانش به تهیه یک طرح سازماندهی یافته مرکزی برای تغییر کسب

اقتباس

و کار که می تواند به عنوان یک پروسه ممتد از اقتباس و نواوری دیده شوند بپردازند –

هم تراز کردن نیازمندی های بیرونی با قابلیت های درونی و لینک کردن این دو به هم (نانوکا و تکوچی، ۱۹۹۵). هرچند، مهم است اذعان شود

غالبا

که پروسه ها نوعا ایزوله هستند، همانطور که غالبا با افراد و المان های

فناوری نهادینه می گردند. برای مثال، پروسه های درگیر همکاری پروژه مایل به تجسم افراد درگیر پروژه هستند، و پروسه های کار با فناوری به کار رفته همخوانی دارند.