23
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان کاربرد‌های BIM

مدلسازی اطلاعات ساختمان

کاربرد‌های BIMen_building-information-modelling-bim-300x200 مدلسازی اطلاعات ساختمان کاربرد‌های BIM

یکی از اهداف اصلی تکنولوژی BIM، پشتیبانی از تمام مراحل پروژه، از مرحله‌ی مطالع امکان سنجی و ادامه آن تا پایان چرخه عمر پروژه می‌باشد[۱۹]؛

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

در این بخش، توضیح مختصری در رابطه با کاربردها و مزایای BIM در مراحل مخلف طراحی یعنی قبل، در طول و بعد از ساخت آمده است[۳۲].

کیزیلتاس[۱] و اکینسی [۲]در سال ۲۰۱۰ با مدیران BIM و برنامه ریزان و مدیران پروژه

برای جمع آوری درس آموخته‌های حاصل از BIM مصاحبه‌هایی با گروه‌های معماری، سازه و تاسیسات پروژه‌ها انجام دادند.

آن‌ها تحقیقات خود را بر جهار پروژه مختلف انجام دادند که در آن‌ها BIM برای یکپارجه سازی کارهای تأسیساتی
، برنامه ریزی، زمان بندی ساخت و تحلیل ساخت پذیری مورد استفاده قرار گرفته بود

. استفاده از BIM به افراد حاضر در پروژه در کاهش تداخلات و دوباره کاری، بهبود هماهنگی،

تصویرسازی و تجسم بهتر، برنامه ریزی، و درنهایت صرفه جویی در هزینه‌های قابل توجه کمک کرد.

آن‌ها درس آموخته‌های حاصل از BIM را در سه دسته‌ی قبل، در حین، و بعد از انجام پروژه تقسیم کردند[۳۳].

[۱] Kiziltas

[2] Akinci

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مرحله قبل از ساخت

در مرحله امکان سنجی کارفرما سعی می‌کند اندازه‌ی پروژه را با توجه به بودجه ی خود تعیین کند. در این زمان تخمین هزینه‌ی پروژه بسیار مشکل است.

با این حال برای تخمین هزینه صرف زمان زیاد مطلوب نسیت،

چرا که به نظر می‌رسد بازهم هزینه ی تخمینی در پایان به میزان قابل توجهی بیش از بودجه باشد.

اما با استفاده از BIM، مدل تقریبی ساختمان می‌تواند به پایگاه اطلاعاتی هزینه مرتبط شود و قیمت پروژه فورا همراه با فرآیند ایجاد و اصلاح مدل محاسبه شود[۱۹].

همچنین پیمانکاران بررسی‌های کمی را دقیق‌تر و تخمین‌های بهتری انجام می‌دهند[۳۴].

علاوه بر این BIM قبل از ساخت، برای هماهنگی بین کارفرما و پیمانکاران جزء و همچنین تجزیه و تحلیل قابلیت ساخت پذیری و اجرایی می‌تواند استفاده شود[۳۳].