25
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان برآورد هزینه: ورودی ها

مدلسازی اطلاعات ساختمان

برآورد هزینه: ورودی ها

– عوامل محیطی سازمان

فرآیند برآورد هزینه شامل موارد زیر است [۵]:

شرایط بازار: چه محصولات، خدمات و نتایجی در بازار، از چه کسی و در چه موارد و شرایطی موجود است.

پایگاه داده­های تجاری: اطلاعات نرخ هزینه منابع معمولاً از پایگاه داده های تجاری که هزینه مهارت­ها و منابع انسانی

و هزینه­های استانداردی را برای مواد اولیه و تجهیزات را مشخص می کنند، قابل استحصال هستند

. فهرست­های چاپ شده قیمت توسط فروشنده­ها نیز از دیگر منابع قابل استفاده برای این منظور هستند.

bim-demolition-plan-300x210 مدلسازی اطلاعات ساختمان برآورد هزینه: ورودی ها

۲- دارائی های مرتبط با فرآیند سازمانی

سیاست­ها، رویه­ها و دستورالعمل­های رسمی و غیر رسمی برآورد هزینه در شرایط موجود در تدوین برنامه مدیریت هزینه،

انتخاب ابزارهای برآورد هزینه و روش های مورد استفاده در پایش و گزارش دهی، در نظر گرفته می­شوند [۷].

سیاست­های برآورد هزینه: برخی از سازمان­ها، شیوه­هایی از پیش تعریف شده

برای برآورد هزینه دارند. در جایی که این شیوه­ها تعریف شده باشند،

پروژه  در قالب محدودیت­های تعریف شده این سیاست­ها اجرا می­شود.

الگوهای برآورد هزینه: برخی سازمان­ها، الگوهای تدوین شده (یا یک استاندارد از بیش شکل گرفته) برای هدایت گروه همکار پروژه دارند.

این سازمان­ها می توانند به طور پیوسته، الگوهای موجود را بر اساس کاربرد و سودمندی آن­ها در پروژه های قبلی، بهبود ببخشند.

اطلاعات تاریخی: اطلاعات مربوط به

محصول یا خدمات پروژه که از منابع مختلفی در سازمان به دست آمده­اند، می­توانند بر هزینه پروژه تأثیر بگذارند.

پرونده­های پروژه: یک یا چند سازمان درگیر در پروژه، اطلاعات اجرای

پروژه­های قبلی را که جزئیات آن برای تدوین برآورد هزینه کافی است، نگهداری می­کنند.

در برخی زمینه­های کاربردی، ممکن است افراد خاصی از گروه همکار پروژه چنین اطلاعاتی را نگهداری کنند.

دانش گروه همکار پروژه: اعضای گروه همکار پروژه ممکن است هزینه­های واقعی

یا برآورد هزینه­های قبلی را به یاد بیاورند. در حالی که چنین یادآوری هایی می­توانند مفید باشند،

معمولاً اطمینان پذیری کمتری از عملکرد مستند سازی شده دارند.

دروس فرا گرفته: دروس فراگرفته شده می توانند شامل برآورد هزینه های به دست آمده از پروژه های قبلی مشابه از لحاظ محدوده پروژه و اندازه آن باشند.