۰۶
اسفند

مدلسازی اطلاعات ساختمان برآورد هزینه

مدلسازی اطلاعات ساختمان

برآورد هزینه ۳

یقینا به تعویق انداختن فرایند برآورد پروژه تا تکمیل مرحله طراحی عملی غیرممکن است.

در این صورت، اگر برآورد نهایی بیشتر از بودجه تخصیص یافته باشد، دو راه وجود خواهد داشت:

تعطیلی پروژه و یا به کارگیری مهندسی ارزش برای کاهش هزینه‌ها و یا کیفیت اجرا [۸].

برآورد یک پروژه، فرآیند نگاه به آینده و تلاش برای تخمین هزینه‌ها و منابع موردنیاز آن است.

طبق تحقیقات هالپین[۱]، به طور کلی مسئول برآورد، مراحل ذیل را در این فرایند طی می‌نماید [۹]:

Breach-of-Contract-300x200 مدلسازی اطلاعات ساختمان برآورد هزینه

  • تفکیک پروژه به مراکز هزینه ها

  • تخمین مقادیر موردنیاز برای هر مرکز هزینه (متره)
  • تعیین هزینه هریک از آیتم‌های به دست آمده در مرحله ۲ براساس داده‌های به دست آمده از تجربیات گذشته،
  • استعلام از تامین کنندگان، کاتالوگ‌های موجود و …
  • محاسبه هزینه کل برای هر مرکز از طریق ضرب هزینه آیتم‌ها در مقادیر آنها و محاسبه مجموع این اعداد
  • افزودن سود، بالاسری، احتمالات و … به مجموع به دست آمده از مراحل فوق

شکل ۲-۳ نشان دهنده‌ی مراحل ۵ گانه فوق در سیستم سنتی (نقشه‌های ۲ بعدی) است[۹].

 

شکل ۲- ۳: مراحل ۵ گانه برآورد در سیستم سنتی.

برآورد هزینه­های فعالیت­های زمان بندی شامل برآورد تقریبی از هزینه منابع مورد

نیاز برای تکمیل هر فعالیت زمان­بندی است. در تقریب هزینه­ها، برآوردکننده، علل محتمل مغایرت

در برآورد هزینه­ها، از جمله خطرپذیری ها را درنظر می­گیرد.

برآورد هزینه شامل تعریف و درنظرگرفتن گزینه های مختلف هزینه بر است.

برای مثال، در اکثر زمینه­های کاربردی، طی مرحله طراحی برای ایجاد پتانسیل کاهش هزینه مرحله اجرا و عملیات تولید،

کار اضافی انجام می­شود. فرآیند برآورد هزینه، می تواند تعین کند
که آیا کاهش هزینه مراحل بعدی جبران کننده هزینه کار اضافه طراحی است یا خیر [۵].

به طور کلی، فرآیند تخمین هزینه پروژه، شامل دو مرحله استخراج مقادیر (متره) و افزودن هزینه

به لیست مقادیر به دست آمده در مرحله قبل می‌باشد [۱۰]. یک برآورد قابل اطمینان، سیستمی متشکل از مقادیر به دست آمده

از مدل، به همراه هزینه ماشین آلات و نیروی انسانی است. ضمنا، موارد نامحسوسی چون شرایط کارگاه، هزینه‌های

غیرمستقیم نسبت سود به هزینه (ضریب بالاسری) نیز بایستی به موارد فوق اضافه شود [۱۱].