26
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان منابع

مدلسازی اطلاعات ساختمان

منابع

پس از ورود BIM پیشنهاد شد ROI به شکل نسبت صرفه جویی خالص به هزینه‌ی آن محاسله شود

و علت آن، سود ناشی از صرفه جویی‌های بالقوه در استفاده از این تکنولوژی

برای تمام ذینفعان پروژه بیان گردید. هم چنین اتودسک فرمول (۲. ۲) را جهت محاسبه‌ی ROI

در سال اول استفاده از BIM ارائه داد. البته این فرمول بیشتر مناسب شرکت‌های معماری با کاربران متعدد می‌باشد [۴۱و۴۲].

(۲. ۲)

در واقع، این رویکرد مقدار صرفه جویی حاصل از استفاده از BIM را مدنظر قرار می‌دهد.

در رویکرد زیرکانه‌ی دیگری، هزینه تحمیلی حاصل از استفاده نکردن BIM می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد که در ادامه به آن پرداخته شده است [۸].

۱. ۹. ۲ هزینه اجرا نکردن BIM

کسانی که با روش‌های صرفه جویی ذکر شده در قسمت پیش متقاعد نشده اند،

می‌توانند از جنبه‌ی دیگری به مسئله نگاه کنند و به این سؤال جواب دهند:

هزینه‌ی اجرا کردن و نکردن BIM برای شما و تیم تان چه مقدار خواهد بود؟

download-1-1 مدلسازی اطلاعات ساختمان منابع

جواب این سؤال در جدول ۵.۲ برای ذینفعان در سناریوهای مختلف به طور خلاصه آورده شده است.

نمونه‌های سناریوهای مختلف به طور خلاصه آورده شده است. نمونه‌ی سناریوهای شرح داده شده

در جدول ۲. ۵ انعکاس نمونه‌های واقعی در پروژه‌هایی می‌باشند که اخیرا اجرا شده اند. هم‌چنین،

در این دیدگاه انواع زیان‌های اقتصادی که کارفرمایان، پروژه‌ها و گروه‌های مختلف به علت عدم اجرای BIM متحمل شده اند، نشان داده شده است [۴۲].

جدول ۵.۲ هزینه استفاده نکردن از BIM.

مسؤل حالت عدم استفاده از BIM حالت استفاده از BIM هزینه عدم استفاده
کارفرمایان سیستم IT شرکت قطع می‌شود و نمی‌توانید اطلاعات مربوط به مدیریت تسهیلات را در لحظه پیدا کنید. هزینه کسب و کار برای ۲ دقیقه تأخیر: ۳۰۰۰۰۰۰ دلار استفاده از ابزار BIM برای مدیریت دیجیتال تسهیلات. دسترسی کارمندان این بخش در عرض چند ثانیه به اطلاعات. هزینه سیستم BIM/FM: 300000 دلار از دست دادن ۲۷۰۰۰۰۰ دلار
معماران/مهندسان طراحی سیستم تأسیسات بدون بهره گیری از قابلیت‌های تحلیل انرژی BIM هزینه اولیه ندارد. + هزینه ۳۰ بهره‌برداری

۸۰۰۰۰۰ دلار

انجام تحلیل‌های بهینه‌ی انرژی با استفاده از این مدل، هزینه اضافه شده اولیه ۲۰۰۰۰ دلار + هزینه‌ی ۳۰ سال بهره‌برداری ۱۰۰۰۰۰ دلار هزینه ۳۰ سال بهره‌برداری ۶۸۰۰۰۰ دلار
مدیران ساخت پیدا کردن خطا و حذفیات و تداخل در نقشه‌های یک پروژه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ دلاری.

هزینه‌ی محتمل درخواست تغییرات معادل ٪۳ هزینه کل: ۳۰۰۰۰۰۰ دلار

استفاده‌ی مدیر ساخت، گروه‌های طراحی و پیمانکاران جزء از BIM جهت شناسایی تداخلات و خطاها قبل از ساخت.

هزینه BIM: 500000 دلار

صرفه جویی احتمالی: ۱۵۰۰۰۰۰ دلار

سود خالص از دست رفته‌ی کارفرما:

۱۰۰۰۰۰۰ دلار

 

همچنین در جدول ۲ .۶ مقادیر و صرفه جویی خالص ROI‌ی BIM برای چندین پروژه اجراشده در آمریکا آورده شده است [۴۳].