09
مارس

مدلسازی اطلاعات ساختمان پیاده سازی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

پیاده سازی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

کاربرد M= اجباری
R=اختیاری
قرارداد COBie هزینه CDE LOD طبقه بندی ترسیم نامگذاری اشیاء نامگذاری فایل ها مقاطع پروژه همکاری راهنما استانداردها
M M M M M M BIM Executive Plan

 

 

جدول شماره ۱ استاندارد کاربری

۱-  اطلاعات و اهداف پروژه

۳-۱  اطلاعات پروژه

کارفرما
نام پروژه
توضیحی مختصر در رابطه با پروژه
آدرس پروژه
آدرس دفترخانه
ارزش پروژه
نوع قرارداد

 

جدول شماره ۲ اطلاعات عمومی

9381313e4ccf5153a2f0b2f3c80cacd7 مدلسازی اطلاعات ساختمان پیاده سازی

۳-۲ اهداف پروژه

۳-۲-۱ عامل های موفقیت

در بیشترین سطح موفقیت، عامل های مشخص شده در EIR مد نظر می باشند اما در صورت اضافه شدن موردی به پیوست BEP اضافه خواهند شد.

۳-۲-۲دستورالعمل ها و مستندات

رویه پروژه و دستورالعملها طبق قرارداد به شرح ذیل می باشد:

اطلاعات مورد نیاز از کارفرما (EIR)  مورد پذیرش طرف قرارداد.

دستورالعمل های مندرج در مفاد قرارداد

دستورالعمل رایج در کشور

۲-  نیازها و رویه های BIM

عطف به بخش ۶.۷ از EIR برای طبقه بندی و تکمیل لیست استفاده از BIM  اولویت های مورد نظر کارفرما در پروژه نام پروژه باید توسط کارفرما مشخص گردد.

۴-۲ سطح تعاریف پروژه

۴-۲-۱  خلاصه

نیاز به گسترش تعاریف  اشکال هندسی و نوع استفاده از مدل ایجاد شده وجود دارد.این موضوع برای جلوگیری از تداخل قسمت های مختلف کار با اقلام قابل تحویل توسط مدلسازی اطلاعات ساختمان می باشد.

این نیاز ها تماماً توسط مشاوران مختلف به شور گذاشته و در قرارداد آورده می شود.

۳-  برنامه ریزی پروژه

برنامه ریزی اصلی

ساختار اصلی این برنامه به جهت شمول طراحی ، ساخت، تجهیز ، ساخت ، بازرگانی و تکمیل می باشد.نیاز می باشد تیم پروژه برسر این برنامه زمانبندی به توافق برسند و در صورت نیاز برای تعیین تاریخ این سیستم باید کمیته های تشکیل شود.

جزئیات این برنامه توسط سرپرست تیم برنامه ریزی تأیید شود. این جزئیات باید شامل زمانبندی طراحی، اجرا و پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان باشد.