10
مارس

مدلسازی اطلاعات ساختمان همکاری در محیط CDE

مدلسازی اطلاعات ساختمان

همکاری در محیط CDE

همکاری

۸-۱  نرم افزار مورد تأیید و ورژن آن ها

ورژن نرم افزار باید  به عنوان خرجی مورد توافق قرارگیرد نه فرم انحصاری.باید درنظر گرفت

هر تغیری در نرم افزار های مورد استفاده و یا در ورژن آن به اطلاع تمام بخش های درگیر در پروژه برسد.

نرم افزار های زیر فقط به عنوان نرم افزار شناخته شده می باشد و استراتژی موفقیت پروژه را تضمین می کند.

9381313e4ccf5153a2f0b2f3c80cacd7 مدلسازی اطلاعات ساختمان همکاری در محیط CDE

رشته نرمافزار و ورژن آن
معمار نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها
طراحی داخلی نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها
سازه نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها
تأسیسات مکانیک نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها
تأسیسات الکتریکال نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها
مدیر پروژه نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها
مدیر بهره برداری نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها
مدیر تعمیر و نگهداری نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها
مدیر مالی نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها
طراح فضای باز نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها

 

8-2  محیط اطلاعات متداول

برای حمایت از مسیر پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان باید کمیته ای برای کنترل

و سیستماتیک کردنش ایجاد شود. این تیم باید به صورت دوره ای کار را کنترل کنندو باید اطلاعات

را در CDE  ذخیره سازی نمایند و در دسترس اعضای تیم پروژه قراردهند. دسترسی یه اطلاعات باید بین دانشگاه آزاد اسلامی و ذینفعان پروژه به توافق رسد.

محیط اطلاعات متداول نام CDE و ورژن آن
جزئیات مندرج نام و جزئیات محتوا

جدول شماره ۴: محیط اطلاعات متداول

۸-۲-۱ مسئولیت ها

این مسئولیت تمامی ذینفعان پروژه هست که تمامی اطلاعات چه به صورت دیجیتالی و چه به صورت کاغذی

را در محل مناسب ذخیره و پشتیبان تهیه کنند. براساس این سند ذینفعان باید تا سه روز کاریسطوح دسترسی

و محیط اطلاعات عمومی را مشخص کنند و به دانشگاه آزاد اسلامی معرفی گردانند.