11
مارس

مدلسازی اطلاعات ساختمان محیط انتقال اطلاعات داده

مدلسازی اطلاعات ساختمان

محیط انتقال اطلاعات داده

برای حمایت از مسیر پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان باید کمیته ای برای کنترل و سیستماتیک کردنش ایجاد شود. این تیم باید به صورت دوره ای کار را کنترل کنندو باید اطلاعات را در CDE  ذخیره سازی نمایند و در دسترس اعضای تیم پروژه قراردهند. دسترسی یه اطلاعات باید بین دانشگاه آزاد اسلامی و ذینفعان پروژه به توافق رسد.

محیط اطلاعات متداول نام CDE و ورژن آن
جزئیات مندرج نام و جزئیات محتوا

جدول شماره ۴: محیط اطلاعات متداول

۸-۲-۱ مسئولیت ها

این مسئولیت تمامی ذینفعان پروژه هست که تمامی اطلاعات چه به صورت دیجیتالی و چه به صورت کاغذی را در محل مناسب ذخیره و پشتیبان تهیه کنند. براساس این سند ذینفعان باید تا سه روز کاریسطوح دسترسی و محیط اطلاعات عمومی را مشخص کنند و به دانشگاه آزاد اسلامی معرفی گردانند.

در کمترین حالت باید تمامی BIM COORDINATOR ها و BIM LEADER باید در هر پروسه از تکمیل اطلاعات در جریان قرار بگیرند.

برای شفافیت در صورتی که هر یک از اطلاعات بارگذاری شده در مدل اشتباه بود مدیر اطلاعات باید توسط ذینفعان مورد اطلاع قرار گیرد. و مدیر مدلسازی اطلاعات ساختمان اصلاحات را قبل از CDEایجاد نماید.

use-of-bim-bim-in-chinachem-projects-by-anthony-wilson-23-638-300x225 مدلسازی اطلاعات ساختمان محیط انتقال اطلاعات داده

use-of-bim-bim-in-chinachem-projects-by-anthony-wilson-23-638

8-2-2مزایای کاربر

 برای امنیت دسترسی به اعضا باید با دقت کافی داده شود و هر تغییری در دسترسی باید در دسترس قرارگیرد.

جزئیات در پیوست E موجود می باشد.

۸-۲-۳ اهداف ساختاری اطلاعات

۸-۳ جلسه کارگروه مدلسازی BWM))اطلاعات ساختمان و ورکشاپ های BIM

دوره های زمانی (BWM) و ورکشاپ های BIM در پیوست G مشخص شده است و روند مدلسازی اطلاعات ساختمان را مناسب می کند.

مدیریت این جلسات با مدیر مدلسازی اطلاعات ساختمان می باشد و در صورت موافقت شخصی دیگر این وظیفه را انجام می دهد.

۹-   استادسازی متدها و رویه ها

۹-۱ واحد های اندازه گیری مدل

تمامی مدلها و اطلاعات بر اساس واحد زیر تهیه  می شوند:

واحد بین ال مللی (SI) یا متریک

مدل با مقیاس ۱:۱ (تمام سایز) با ابعاد میلیمتر تهیه می گردد.