11
مارس

مدلسازی اطلاعات ساختمان BEP پیاده سازی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

BEP پیاده سازی

مدلسازی اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز کارفرما تولید می شود با هدف:

اطلاعات مورد نیاز کارفرما برای هدف زیر تأمین می شود:

دسترسی کامل به تمامی اطلاعات مورد نیاز با دقت بسیار بالا و گزارش گیری

هر اطلاعات فضاهای داخلی و خارجی به وسیله مدلسازی اطلاعات ساختمان

تسهیلات، طبقات (منطقه) و زون بندی و فضاها (موقعیت) و فضاهای مفید و کلی باید مستند سازی شود.

متد استفاده از این مستندات باید مستند سازی شود. تمام این خدمات برای برنامه ریزی و اطمیان از بیشترین استفاده دارایی ها برای اهدافشان می باشد.

تمامی اطلاعات برای مدیر تسهیلات و بهره بردار باید به طوری قرارگیرد که هم هزینه و نحوه بهره برداری مشخص باشد.

در طول چرخه حیات پروژه پاسخ ساده سوالات(PLQs )[1] باید ید در پیوست M کاربرگ EIR  نمایش داده شود و کارفرما در طول پروژه به راحتی به اطلاعات دسترسی داشته باشد.

 

7-2 خروجی های دو بعدی

اطلاعات خارج از این بخش با روش های متداول به صلاحدید کارفرما به اشتراک گذاشته می شود . نقشه های دو بعدی ، پلان ها، مقاطع، دید ها و گزارش ها  طبق اهداف زیر ایجاد می شود:

اطلاعات فقط برای اهداف مورد نیاز استفاده شود.

O6CIH30-300x200 مدلسازی اطلاعات ساختمان BEP پیاده سازی

Handshake of business partners

به خداقل رساندن جزئیات کامل و نه برای طراحی مجدد.

پروسه منطقی قرارگیری اطلاعات

توجه شود که مشاورها  جزئیات شماره گذاری و اندازه گیری را در بخش های F و G  از کاربرگ EIR مشخص می کنند.اگر مقایرتی اتفاق افتاد در موارد فوق در جلسه گروهی BIM باید مطرح و اصلاح گردد.

۸-همکاری

۸-۱  نرم افزار مورد تأیید و ورژن آن ها

ورژن نرم افزار باید  به عنوان خرجی مورد توافق قرارگیرد نه فرم انحصاری.باید درنظر گرفت هر تغیری در نرم افزار های مورد استفاده و یا در ورژن آن به اطلاع تمام بخش های درگیر در پروژه برسد.نرم افزار های زیر فقط به عنوان نرم افزار شناخته شده می باشد و استراتژی موفقیت پروژه را تضمین می کند.

رشته نرمافزار و ورژن آن
معمار نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها
طراحی داخلی نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها
سازه نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها
تأسیسات مکانیک نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها
تأسیسات الکتریکال نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها
مدیر پروژه نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها
مدیر بهره برداری نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها
مدیر تعمیر و نگهداری نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها
مدیر مالی نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها
طراح فضای باز نام نرم افزار ها و ورژن های آن ها

 

[1] PLAIN LANGUAGE QUESTION