۱۱
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان الزامات اطلاعات غیرهندسی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

الزامات اطلاعات غیرهندسی

به شرحی که در ضمائم  ۱، ۲ و ۳ تعریف شده است.

این نکته مهم است که تمام ذینفعان با الزامات پارامترها آشنا بوده و اطمینان حاصل شود که اجزا BIM و لیست تجهیزات، همانند داده ها و اجزای مورد نیاز در نظر گرفته شوند.

خروجی گرافیکی ۲D

اطلاعات مدل موردنیاز قراردادهای طراحی سنتی  نیز باید به اشتراک گذاشته شوند. باید موارد زیر در نقشه ها، ارائه ها، گزارش ها و برنامه ها اعمال شوند:

 • بهینه کردن اطلاعات به منظور استفاده های مورد نظر
 • سیاست حداقل جزئیات
 • به حداقل رساندن تکرار جزئیات نشان داده شده و عدم تکرار طرح ها
 • تحویل فایل ها در قالب اتوکد ۲۰۱۶ یا PDF
 • Bew-Richards-BIM-adoption-model-300x203 مدلسازی اطلاعات ساختمان الزامات اطلاعات غیرهندسی

  Bew-Richards-BIM-adoption-model

محاسبه کیفیت و مساحت

استانداردهایی که توسط طراح، مشاور مالی و کارفرما مورد قبول است،

در ابتدا مورد توافق قرار می گیرند.

داده ها باید مستقیما، بدون هیچ گونه تغییر اسمی و عددی در نرم افزارهای دیگر،

از مدل خروجی گرفته شوند. در جدول مساحت ها باید موارد زیر رعایت شود:

 • GIA – مساحت ناخالص داخلی[۱]
 • GEA – مساحت ناخالص خارجی[۲]
 • NAA – مساحت اختصاصی خالص[۳]

داده های مساحت گزارش شده از مدل باید به روز، مطابق با اهداف طراحی و در هماهنگی با شرایط فوق الاشاره که از راهنمای اندازه گیری فضا (ضمیمه ۷)

و پیمان شماره گذاری فضا (ضمیمه ۸) استفاده شده، باشد. (توافق شده با کارفرما)

ایجاد مدل برای استفاده در نرم افزار مدیریت هزینه

در مدل تولیدی BIM باید موارد زیر رعایت شود:

 • همه موارد باید با مقدار هزینه، مثل یک شی ۳D مدل سازی شود.
 • عناصر ساختمان باید با استفاده از توالی صحیح ساخت در طول فرایند های خروجی، تولید شوند.
 • به منظور تمایز میان بودجه ساخت و ساز و بودجه پروژه، تجهیزات باید درون مدل به صورت زیر دسته بندی شوند:
  • گروه ۱ – اقلام ارائه شده توسط پیمانکار اصلی تحت قرارداد ساختمان، که توسط بودجه ساخت و ساز تامین می شود.