۱۲
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان تضمین کیفیت هندسی و کنترل کیفیت

مدلسازی اطلاعات ساختمان

تضمین کیفیت هندسی و کنترل کیفیت

 

 

 • گروه ۲ – اقلام توسط کارفرما رایگان صادر شده،
 • اما توسط پیمانکار اصلی تحت قرارداد ساختمان نصب می شود.
 • گروه ۳ – اقلام ارائه شده و نصب شده توسط کارفرما،
 • اما ممکن است نیاز به اتصالات / سازنده / خدماتی باشد
 • که توسط پیمانکار اصلی تحت قرارداد ساختمان تامین می شود.
 • -300x135 مدلسازی اطلاعات ساختمان تضمین کیفیت هندسی و کنترل کیفیت
 • گروه ۴ – اقلام ارائه شده و نصب شده توسط کارفرما
 • که هیچ الزام خاصی برای خدمات پیمانکار اصلی تحت قرارداد ساختمان ندارند.
 • لایه ها و المان های اجزای BIM باید در موقعیت
 • صحیح با ابعاد دقیق هماهنگ با اهداف طراحی مدل شوند.
 • گزارش های خطای مدل باید به طور مرتب بررسی و مسائل آن حل شود (مانند موارد تکراری).
 • اجزای لایه ای یا کامپوزیتی BIM باید مصالح صحیحی همسو با طراحی داشته باشند، یا باید به عنوان طرح کلی یا TBC (مدل قطعی نبوده و هنوز تایید نشده) مشخص شده باشند.
 • اجزای [۱]BIM باید ویژگی های توافق شده در مورد آنها را داشته باشند، و پارامترها باید در سطح مورد نیاز تکمیل شوند. در مراحل بعد، داده های هزینه توسط مشاور تولید شوند. جزئیات دقیق باید با کارفرما، مدیر مالی و دیگر ذینفعان مورد نظر مورد بحث و موافقت قرار گیرد.
 • اشیاء محیط (در صورت وجود) شامل اطلاعات دقیق در مورد پرداخت کار، عملکرد اتاق، نام و کاربری مورد نظر باشد. برای کاربری فضا به ضمیمه ۹ مراجعه کنید.
 • مدل منتشر شده باید همیشه نمایشی دقیق از طرح ارائه شده، باشد. تلرانس باید بین کارفرما و مدیر BIM توافق و در BEP ثبت شود.

تضمین کیفیت هندسی و کنترل کیفیت

کنترل فایل های مدل

مدل ها اگر در قالب مدل ۳D کامپیوتری پروژه مطروحه نباشند، مناسب نیستند.

این مورد نیازمند:

 • نشان دادن تمام آیتم های ساخت و ساز در ۳D، همان طور که در جدول تحویل تولید مدل (ضمیمه ۶) تعریف شده است.

[۱] BIM objects

موارد نهایی فایل، مانند لبه چینی، دوغاب ریزی و غیره، ممکن است حذف شود، در صورتی که ساخت و ساز به خطر نیافتد یا از لحاظ هزینه اهمیت نداشته باشد.