۱۸
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان پروتکل (موافقت نامه) نامگذاری اسناد

مدلسازی اطلاعات ساختمان

پروتکل (موافقت نامه) نامگذاری اسناد

نحوه نامگذاری مدل باید بین طرفین توافق شود تا ورژن های مختلف رشته های مختلف به راحتی قابل شناسایی باشد.

به عنوان مثال برای نامگذاری مدل معماری می توان از ARC-21-12-96-V3 استفاده کرد

که این مدل معماری در تاریخ ۲۱ اسفند سال ۹۶ به عنوان نسخه ۳ تولید شده است.

اشیاء[۱]

images-7-300x168 مدلسازی اطلاعات ساختمان پروتکل (موافقت نامه) نامگذاری اسناد

images

همه اشیاء جدید BIM توسط اعضای تیم پروژه ایجاد و به اشتراک گذاشته می شوند.

استانداردهای اشیاء باید هماهنگ شوند. مجموعه ویژگی اشیا باید مطابق با ساختار داده ای پروژه تولید شود.

محیط داده مشترک (CDE)[2]

ذینفعان، مسئول ذخیره و نگهداری یک کپی از تمام اطلاعات پروژه در مکانی ثابت و امن در سازمان خود هستند

و اطلاعات برای تیم پروژه و کارفرما در محیط داده های مشترک (CDE) در دسترس خواهد بود.

کارفرما در هر نقطه، دسترسی به فایل های محلی و مبادله شده BIM  را دارا می باشد.

مدل ها ظرف سه روز کاری از یک درخواست اطلاعات صادر می شود.

محیط داده مشترک (CDE) برای این پروژه، نام فایل و ساختار مکانی در برنامه اجرایی مدل سازی اطلاعات (BEP) تایید می شود.

ساختار پوشه در محیط داده مشترک (CDE) مطابق با جزئیات توافق شده خواهد بود.

امنیت

تمام اطلاعات مربوط به پروژه با اطمینان مورد عمل قرار می گیرند

مگر اینکه به صراحت با کارفرما موافقت شود. تمام سازمانهای زنجیره تامین نیاز به اتخاذ این سیاست را دارند.

تمام اطلاعات BIM در محیط داده مشترک (CDE) رد و بدل خواهد شد.

برای پشتیبانی از امنیت و دسترسی به اطلاعات، مکان های فایل و آپلود باید به شدت پیوسته باشند. هر اصلاحیه ای برای نامگذاری یا ساختار فضای کاری محیط اطلاعات مشترک (CDE) باید به صراحت با تیم پروژه و کارفرما، از جمله مدیر اطلاعات، توافق شود.

.

کاربردهای مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

کاربردهای BIM که توسط کارفرما طبقه بندی شده، باید برای پروژه ………….. انجام شود. این همکاری تیمی باید از طریق کاربردهای کم، متوسط و یا زیاد که با توافق طرفین انجام می شود، صورت می پذیرد.

[۱] Objects

[2] Common data environment