۱۹
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان اشیا

مدلسازی اطلاعات ساختمان

اشیا

همه اشیاء جدید BIM توسط اعضای تیم پروژه ایجاد و به اشتراک گذاشته می شوند.

استانداردهای اشیاء باید هماهنگ شوند. مجموعه ویژگی اشیا باید مطابق با ساختار داده ای پروژه تولید شود.

محیط داده مشترک (CDE)[1]

ذینفعان، مسئول ذخیره و نگهداری یک کپی از تمام اطلاعات پروژه در مکانی ثابت و امن در سازمان خود هستند

و اطلاعات برای تیم پروژه و کارفرما در محیط داده های مشترک (CDE) در دسترس خواهد بود.

کارفرما در هر نقطه، دسترسی به فایل های محلی و مبادله شده BIM  را دارا می باشد.

مدل ها ظرف سه روز کاری از یک درخواست اطلاعات صادر می شود.

محیط داده مشترک (CDE) برای این پروژه، نام فایل و ساختار مکانی در برنامه اجرایی مدل سازی اطلاعات (BEP) تایید می شود.

ساختار پوشه در محیط داده مشترک (CDE) مطابق با جزئیات توافق شده خواهد بود.

امنیت

images-7-300x168 مدلسازی اطلاعات ساختمان اشیا

images

تمام اطلاعات مربوط به پروژه با اطمینان مورد عمل قرار می گیرند مگر اینکه به صراحت با کارفرما موافقت شود. تمام سازمانهای زنجیره تامین نیاز به اتخاذ این سیاست را دارند. تمام اطلاعات BIM در محیط داده مشترک (CDE) رد و بدل خواهد شد.

برای پشتیبانی از امنیت و دسترسی به اطلاعات، مکان های فایل و آپلود باید به شدت پیوسته باشند. هر اصلاحیه ای برای نامگذاری یا ساختار فضای کاری محیط اطلاعات مشترک (CDE) باید به صراحت با تیم پروژه و کارفرما، از جمله مدیر اطلاعات، توافق شود.

[۱] Common data environment