۲۰
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان کاربردهای مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

مدلسازی اطلاعات ساختمان

کاربردهای مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

کاربردهای BIM که توسط کارفرما طبقه بندی شده، باید برای پروژه ………….. انجام شود. این همکاری تیمی باید از طریق کاربردهای کم، متوسط و یا زیاد که با توافق طرفین انجام می شود، صورت می پذیرد.

BIM-Image-1-300x169 مدلسازی اطلاعات ساختمان کاربردهای مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

BIM-Image

 

جدول ۵: اولویت استفاده از BIM

اولویت کم اولویت متوسط اولویت زیاد
کنترل و برنامه ریزی ۳D اطمینان و اعتبار سنجی داده ها هماهنگی طراحی ۳D
برنامه ریزی حادثه بد (فاجعه) تولید کتابخانه اشیاء  Bim سفارشی مدیریت دارایی
مدلسازی شرایط موجود توالی ساخت و شبیه سازی تحلیل سیستم ساختمان
تحلیل نور طراحی سیستم سازه برآورد هزینه
شبیه سازی عابر پیاده برای خطر و زمان توقف طبقه بندی داده ها مدیریت مالی
لایسنس و مجوز کار تولید (BIM) طراحی آنالیز انرژی
برنامه ریزی فضاها و بهینه سازی بررسی طراحی نگهداری برنامه ریزی شده
آنالیز سازه ساخت دیجیتال
تولید نقشه
پیگیری مدیریت زمین
تاریخچه مدلسازی (ثبت مدلسازی)
تحلیل سایت
پیگیری و مدیریت فضاها
ارزیابی پایداری
تجسم و ارتباطات

 

نقشه راه فرآیند

به عنوان حداقل استاندارد، نیاز به جزئیات فرآیندهای همکاری که در تولید BIM  انجام می شود، برای استفاده از  BIM  مورد نیاز است. ارائه اطلاعات از تامین کنندگان باید برای اثبات شایستگی و توانایی آنها کافی باشد.

  • فرم تبادل و اشتراک گذاری
  • محدوده مدل پیشنهادی – سطح تعریف و شمول اطلاعات اضافی

پیش بینی سطح الزامات تعریفی در جدول تحویل تولید مدل) (MPDT) ضمیمه ۶) تعریف شده است. تامین کنندگان باید سطح تعریف (ضمیمه ۵) و مشخصات هندسی را در جدول تحویل تولید مدل (MPDT) را بررسی کنند و تأیید کنند که آنها برای پشتیبانی از انجام فرآیند و الزاماتBIM  توانا هستند.

  • تناوب هماهنگی و تبادل اطلاعات
  • جزئیات جلسات بررسی مدل پیشنهادی و سایر شیوه های همکاری
  • جزئیات روش پیشنهادی برای مشارکت با ذینفعان/کارفرمایان در استفاده از مدل
  • فرآیندهای توافق شده در طرح اجرایی مدل سازی ساختمان (BEP) تعریف شده است.

BEP  پس از قرارداد، باید سطح بالایی از روش همکاری را برای هماهنگ کردن BIM ارائه دهد.