۲۱
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان نقشه راه فرآیند

مدلسازی اطلاعات ساختمان

نقشه راه فرآیند

نقشه راه فرآیند

به عنوان حداقل استاندارد، نیاز به جزئیات فرآیندهای همکاری که در تولید BIM  انجام می شود،

برای استفاده از  BIM  مورد نیاز است. ارائه اطلاعات از تامین کنندگان باید برای اثبات شایستگی و توانایی آنها کافی باشد.

  • فرم تبادل و اشتراک گذاری
  • محدوده مدل پیشنهادی – سطح تعریف و شمول اطلاعات اضافی

پیش بینی سطح الزامات تعریفی در جدول تحویل تولید مدل) (MPDT) ضمیمه ۶) تعریف شده است.

تامین کنندگان باید سطح تعریف (ضمیمه ۵) و مشخصات هندسی را در جدول تحویل تولید مدل (MPDT) را بررسی کنند

و تأیید کنند که آنها برای پشتیبانی از انجام فرآیند و الزاماتBIM  توانا هستند.

  • تناوب هماهنگی و تبادل اطلاعات
  • جزئیات جلسات بررسی مدل پیشنهادی و سایر شیوه های همکاری
  • جزئیات روش پیشنهادی برای مشارکت با ذینفعان/کارفرمایان در استفاده از مدل
  • فرآیندهای توافق شده در طرح اجرایی مدل سازی ساختمان (BEP) تعریف شده است.

BEP  پس از قرارداد، باید سطح بالایی از روش همکاری را برای هماهنگ کردن BIM ارائه دهد.

en_building-information-modelling-bim-300x200 مدلسازی اطلاعات ساختمان نقشه راه فرآیند

resource-bim-the-importance-of-bim-in-the-lighting-industry

رعایت بهداشت، ایمنی و مدیریت طراحی ساختمان[۱]  (CDM)

کارفرما نیاز به جزئیاتی دارد که چگونه اطلاعات BIM برای پشتیبانی از تعهدات H&S کارفرما و تامین کننده جهت اثبات توانایی و تجربه بکار گرفته می شود.

تامین کنندگان ملزم به ارائه اطلاعات زیر هستند:

  • بررسی اجمالی نتایج کلیدی H&S در هر مرحله کاری
  • تأیید در مورد چگونگی به اشتراک گذاشتن و دسترسی به نتایج
  • الزامات برنامه ریزی فاجعه (حادثه بد)
  • رویکرد طراحی و بازنگری مدل

اطلاعات باید برای طراح اصلی[۲] (PD) جهت شناسایی خطرات باقی مانده در مرحله طراحی و در طول مراحل ساخت و ساز در دسترس قرار گیرد.

طراحان و PD متعهد شده اند که از ریسک/خطرات بالقوه و غیره اطلاع داشته باشند.

این باید درون مدل که محتمل است قرار گرفته و از طریق محیط داده مشترک (CDE) به اشتراک گذاشته شود.

پیمانکار اصلی مسئول دریافت این اطلاعات خواهد بود. این فهرست جامع نیست، تعریف بیشتر توسط PD ارائه شده و در طرح اجرایی مدل سازی ساختمان اطلاعات (BEP) تعریف شده است.

[۱] Construction Design Management

[2] Principal Designer