۲۳
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان بازرگانی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

بازرگانی

برنامه اصلی

عناصر برنامه اصلی باید شامل فرآیندهای  BIM، طراحی، تهیه، ساخت، راه اندازی و خاتمه باشد. تیم پروژه هماهنگ با این برنامه بوده و در صورت لزوم منابع لازم برای رسیدن به تاریخ مورد نظر را فراهم کند.

برنامه های جز باید در محدودیت های تعیین شده توسط برنامه اصلی تکمیل شوند. این شامل برنامه طراحی، برنامه ساخت و ساز، برنامه نگهداری و برنامه پیاده سازی BIM می باشد.

برنامه اجرایی BIM

برنامه اجرای BIM باید توسط مدیر BIM ایجاد شود تا فعالیت های اصلی مرتبط با آغاز و نظارت بر فرآیندهای BIM که در ضمیمۀ ۱۱ بیان شده است را نشان دهد.

 • هماهنگی همه رشته های فنی و فعالیت های BIM مخصوص حرفه سازمان های خود
 • هماهنگی همۀ مسائل مرتبط BIM با تیم های رشته های مختلف
 • پشتیبانی سازمان خود در استفاده از ابزار BIM
 • ایجاد محتوایBIM ویژه رشته های مختلف
 • یکپارچه کردن شناسایی تعارضات ویژه رشته های مختلف و فعالیت های تفکیک شده
 • ایجاد مدل سازمان خود برای شناسایی برخورد بین رشته ها
 • هماهنگی آموزش BIM در صورت نیاز
 • BIM-Image-1-300x169 مدلسازی اطلاعات ساختمان بازرگانی

  BIM-Image

تبادل اطلاعات و مدیریت انتشار داده ها

تاریخ انتشار داده های کلیدی باید در طرح تحویل اطلاعات اصلی مشخص شود. در تاریخ های توافق شده، همه طرف ها باید داده ها را همانند پیوست ۱۲ بر اساس مدل های که توسط تامین کننده اصلی هماهنگ و شناسایی برخورد شده است، ارائه دهند.

دانشگاه آزاد و مدیر اطلاعات از انتشار داده ها استفاده می کنند برای اعتبارسنجی:

 • پیشرفت طراحی و اطلاعات طراحی
 • مطابقت با الزامات عملکرد مندرج در موافقتنامه های قرارداد
 • توسعه، تکمیل و اعتبار داده های مدیریت بهره برداری (FM) و سایر اطلاعات مشخص شده
 • مدیر طراحی با مدیر اطلاعات موافقت بر تفاهمی می کنند تا تأیید کنند که مدل در جریان است و تمام طرفین در حال کار بر روی آخرین مدل هستند.با علی موسوی