۲۵
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان لغات و اصطلاحات سری یکم

مدلسازی اطلاعات ساختمان

لغات و اصطلاحات سری یکم

اختصارات

 

BEP BIM Execution Plan طرح اجرایی  BIM
BIM

9381313e4ccf5153a2f0b2f3c80cacd7 مدلسازی اطلاعات ساختمان لغات و اصطلاحات سری یکم

یب

BISRIA Building Services Research and Information Association انجمن تحقیقات و اطلاعات خدمات ساختمان
BWM BIM workgroup meeting جلسه کارگروه  BIM
CDE Common Data Environment محیط اطلاعات مشترک
EIR Employer Information Requirement الزامات اطلاعات از کارفرما
IFC Industry Foundation Classes
LOD Level Of Detail سطح جزئیات
LOI Level of Information سطح اطلاعات
MPDT Model Production Delivery Table جدول تحویل تولید مدل
WIP Work In Progress کار در حال پیشرفت

فرهنگ اصطلاحات

۴D نمایش سه بعدی اجزا با عنصر زمان که شامل شبیه سازی است.
۵D نمایش سه بعدی اجزا با عنصر زمان و هزینه شامل شبیه سازی، مدیریت تجاری و پیگیری ارزش به دست آمده است.
Building information modelling execution plan (BEP) طرح آماده شده توسط تامین کنندگان، تسهیل شده توسط کارفرما یا نماینده BIM کارفرما برای توضیح اینکه چگونه جنبه های مدل سازی اطلاعات یک پروژه انجام خواهد شد
Building information modelling (BIM) فرآیند طراحی، ساخت و یا بهر برداری ساختمان یا دارایی زیرساختی با استفاده از اطلاعات شی گرا الکترونیکی
CIC Scope of Services محدوده خدمات چند منظوره توسط شورای صنعت ساخت (CIC) که برای استفاده توسط اعضای تیم پروژه در پروژه های بزرگ منتشر شده است
COBie (Construction Operation Building information exchange) اطلاعات تسهیل شده ساختاری برای راه اندازی، بهره برداری و نگهداری یک پروژه، که اغلب در فرمت نقشه منتشر شده بی طرف ، که برای تامین داده های کارفرما یا اپراتور در راستای تامین ابزار تصمیم گیری، مدیریت بهره برداری و سیستم های مدیریت دارایی استفاده می شود
Common data environment (CDE) تنها منبع اطلاعات برای هر پروژه خاص، مورد استفاده برای جمع آوری، مدیریت و انتشار همه مدارک پروژه که مورد تایید تیم های چندرشته ای در فرایند مدیریت شده است. این معمولا یک راه حل مبتنی بر فضای ابری راهکارSaaS  است که با سرورهای شرکا برای میزبانی مدل اطلاعات هماهنگ شده است