۲۶
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان واژه یابی ۲

مدلسازی اطلاعات ساختمان

واژه یابی ۲

Employer فرد یا سازمان نامگذاری شده در یک منصب یا قرارداد ساختمانی به عنوان کارفرما
Employer’s information requirements (EIR) سند پیش مناقصه شامل اطلاعاتی که باید تحویل داده شود و استانداردها و فرآیندهای مورد

نیاز تامین کننده به عنوان بخشی از فرآیند تحویل پروژه

Graphical data انتقال داده ها با استفاده از شکل و آرایش در فضا صورت می گیرد

Level of Definition

اصطلاح جمعی مورد استفاده و شامل “سطح جزئیات مدل” و “سطح جزئیات اطلاعات”

Master information delivery plan (MIDP)

برنامه اولیه برای زمانی که باید اطلاعات پروژه آماده شود، توسط چه کسی و با استفاده از چه پروتکل ها و روش هایی، شامل تمام برنامه های ارسال اطلاعات مربوط به کار

Pre-contract BEP

 BEP قبل از قرارداد نشان دهنده رویکرد، قابلیت، ظرفیت و توانایی پیشنهادی تامین کننده برای همسویی با EIR است. قبل از انتصاب هر ذینفعی مورد استفاده قرار می گیرد.
Post-contract BEP BEP  پس از قرارداد سندی است که روش های استاندارد و رویه های مندرج در قرارداد را برای رسیدن به اهداف و الزامات مندرج در EIR تعیین می کند. پس از انتصاب ذینفعان پروژه و به ویژه پیمانکار اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.

Project implementation plan (PIP)

شرح مربوط به قابلیت تامین منابع انسانی و IT تامین کننده برای تحویل EIR
Standard method and procedure (SMP) مجموعه ای از روش ها و رویه های استاندارد که در مورد نحوه نامگذاری، بیان و ارجاع داده شده است
Volume
تقسیم فضایی قابل مدیریت پروژه، که توسط تیم پروژه به عنوان بخش زیربنایی پروژه کلی تعریف شده است،

که به طور همزمان به بیش از یک نفر برای کار بر روی مدل پروژه اجازه می دهد و با فرایند تجزیه و تحلیل و طراحی سازگار می باشد

این مسئولیت تمام تولیدکنندگان اجزا است تا اطمینان حاصل کنند که عنوان پارامتر های زیر به اجزایی که ایجاد می شوند،

222-300x169 مدلسازی اطلاعات ساختمان واژه یابی 2