۲۷
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان الزامات و مسئولیت ها

مدلسازی اطلاعات ساختمان

الزامات و مسئولیت ها

این مسئولیت تمام تولیدکنندگان اجزا است تا اطمینان حاصل کنند که عنوان پارامتر های زیر به اجزایی که ایجاد می شوند، نسبت داده می شود. این باید بدون توجه به اینکه آیا داده ها برای آن نوع پارامتر در آن مرحله مورد نیاز است یا خیر انجام شود. این برای فعال کردن داده ها در مرحلۀ پیش تعریف شده چرخه حیات پروژه است. (توافق شده بین طرفین)

عنوان پارامتر عنوان پارامتر عنوان پارامتر
ReplacementCost GrossArea AccessibilityPerformance
RoomTag Height AreaMeasurement
SerialNumber InputRating AreaUnits
Shape InstallationDate AssetIdentifier
SiteDescription LinearUnits AssetTypeCode
SiteName Manufacturer Barcode
Size Material Category
SpaceNames ModelLabel CodePerformance
SpaceUse ModelNumber Colour
SustainabilityPerformance ModelReference ComponentName
TagNumber Name Constituents
Type NetArea CurrencyUnits
TypeName NominalHeight Description
UsableHeight NominalLength Duration
VolumeUnits NominalRotationSpeed Elevation
WarrantyDescription NominalVoltage ExpectedLife
WarrantyDurationLabour NominalWidth ExtSystem
WarrantyDurationParts OutputRating ExtObject
WarrantyDurationUnit Phase ExtIdentifier
WarrantyGuarantorLabour PointOfContact Features
WarrantyGuarantorParts ProjectDescription Finish
WarrantyStartDate ProjectName Grade

 

جدول زیر، هنگامی که داده ها برای یک پارامتر خاص مورد نیاز است، شرح داده می شود. در هر انتشار داده، وظیفه عضو مسئول است که به روش QA / QC توافق شده برای داده ها، آنها را تایید کند . ترجیح داده می شود مسئولیت انتشار داده ها به پیمانکار انتقال یابد.

-1-300x135 مدلسازی اطلاعات ساختمان الزامات و مسئولیت ها

همانطور که در دستورالعمل  EIR است، زمانی که فعالیت های قرارداد جز است، سازمان پیمانکار جز برای مسئولیت مندرج در این سند مسئول است.

الزامات مجموعه داده های مندرج در زیر باید در هر مرحله مربوطه برای هر عنصر نوشته شده و در راستای جدول ساختار اطلاعات در ضمیمه ۲ تکمیل شود. برای موفقیت نقشه ها در پارامترهای FM، باید اطمینان حاصل شود که کاراکتر و نوع داده با یکدیگر پیوسته هستند.

به طور کلی، برای هر بسته کاری یا سیستم، انتشار داده ها با سطوح تعریف و مراحل توافق شده هم ترازی دارند.

از مرحله  ….. و پس از آن، پیمانکار اصلی مسئول تمامیت و تکمیل الزامات مجموعه اطلاعات خواهد بود.

توجه: فیلدهای هایلات باید حتما به صورت مستقیم از سازنده گرفته شود.