۰۱
اردیبهشت

مدلسازی اطلاعات ساختمان جدول تولید و تحویل مدل

مدلسازی اطلاعات ساختمان

جدول تولید و تحویل مدل (MPDT) یک سند کلیدی است، زیرا مسئولیت تهیه مدل ها را تعیین می کند و شناسایی سطح تعریف لازم برای مدل در مراحل پروژه و یا انتشار داده ، در جدول مشخص می شود.

سازنده مدل و طرف مسئول، باید نامگذاری شود.

مدل ها باید به صورت مورد نیاز و با توافق دفتر مدیریت پروژه اضافه شوند.

داده های هزینه باید در مرحله ۳ برای مراحل بعد تولید شود (سطح ۱ و ۲ نشان داده شده در زیر برای وضوح کار است).

LOD و LOI برای هر مرحله ارائه می شوند. (برای تعریف LOD و LOI، رجوع به پیوست ۵ EIR )

پیوست ۶- جدول تحویل تولید مدل

 

LOD  و مدل تولید جدول تحویل

سازنده ارجاع
مدل های اصلی

معماری

ARC
سازه CSE
تاسیسات مکانیک و الکتریک
images-7-300x168 مدلسازی اطلاعات ساختمان جدول تولید و تحویل مدل

images

MEP
پیمانکار CON
مدل های اضافی
به عنوان مثال محوطه سازی Eg.LAR
مشاوره پیاده سازی و تحویل بهره برداری
مراحل کار ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
  اماده سازی و اختصار Concept (مفهوم) طراحی ایجاد شده طراحی فنی ساخت و ساز تحویل و خاتمه در حال استفاده
  LOD LOI مسول LOD LOI مسول LOD LOI مسول LOD LOI مسول LOD LOI مسول LOD LOI مسول LOD مسول
عناصر، مواد و قطعات
۱. زیر ساخت
  ۱. زیر ساخت ۱ ۱ CSE 2 2 CSE 3 3 CSE 4 4 CSE 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
2. ساخت
  ۱. سازه (Frame) 1 1 CSE 2 2 CSE 3 3 CSE 4 4 CSE 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۲. سقف طبقات ۱ ۱ ARC 2 2 ARC 3 3 ARC 4 4 ARC 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۳. بام ۱ ۱ CSE 2 2 CSE 3 3 CSE 4 4 CSE 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۴. راه پله و رمپ ۱ ۱ CSE 2 2 CSE 3 3 CSE 4 4 CSE 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۵. دیوارهای بیرونی ۱ ۱ ARC 2 2 ARC 3 3 ARC 4 4 ARC 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۶. درب های خارجی و پنجره ها ۱ ۱ ARC 2 2 ARC 3 3 ARC 4 4 ARC 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
 

۷. دیوارهای درونی و پارتیشن ها

۱ ۱ ARC 2 2 ARC 3 3 ARC 4 4 ARC 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۸. درب های داخلی ۱ ۱ ARC 2 2 ARC 3 3 ARC 4 4 ARC 4 4 CON 5 5 CON TBC FMA
3. پرداخت داخلی
  ۱. پرداخت دیوار ۱ ۱ ARC 2 2 ARC 3 3 ARC 4 4 ARC 5 4 CON 5 5 CON TBC FMA
  ۲. پرداخت کف ۱ ۱ ARC 2 2 ARC 3 3 ARC 4 4 ARC 5 4 CON 5 5 CON TBC FMA
 
۴