۲۸
تیر

مدلسازی اطلاعات ساختمان جلسه کارگروه مدلسازی BWM))

مدلسازی اطلاعات ساختمان

جلسه کارگروه مدلسازی BWM))

دوره های زمانی (BWM) و ورکشاپ های BIM در پیوست G مشخص شده است و روند مدلسازی اطلاعات ساختمان را مناسب می کند.

مدیریت این جلسات با مدیر مدلسازی اطلاعات ساختمان می باشد و در صورت موافقت شخصی دیگر این وظیفه را انجام می دهد.

۹-  استادسازی متدها و رویه ها

۹-۱ واحد های اندازه گیری مدل

تمامی مدلها و اطلاعات بر اساس واحد زیر تهیه  می شوند:

واحد بین ال مللی (SI) یا متریک

مدل با مقیاس ۱:۱ (تمام سایز) با ابعاد میلیمتر تهیه می گردد.

۹-۲ هماهنگی سیستم

یک شبکه ساختمان مشترک باید توسط تمام اعضای تیم طراحی تاسیس و مورد استفاده قرار گیرد. این روش معمول است که یک منشور ساختمان را در گوشه پایین سمت چپ ساختمان با استفاده از نشانگر دائمی تعیین کنید. با توجه به محدودیت های نرم افزاری خاص با مختصات جغرافیایی، این نقطه باید ۰، ۰، ۰ باشد.

یک نشانگر دائمی از جعبه ۱m x 1m x 1m که به طور مرکزی در نقطه مختصات جغرافیایی ۰، ۰، ۰ قرار دارد که اجازه می دهد موقعیت، مقیاس و چرخش پس از وارد کردن مدل های مرتبط به آن اجازه داده شود.

اگر اطلاعات مربوط به بررسی دقیق در دسترس باشد، باید به عنوان مبنایی برای تعریف دقیق مختصات پروژه استفاده شود. خطوط شبکه باید از داده های نظرسنجی توسط سرپرست طراح استفاده شود و در قالب BIM بومی از طریق CDE برای استفاده توسط سایر اعضای تیم پروژه، توزیع شود. این باید شامل موضوع پارامترهای پروژه، Northing و Easting باشد. تمام اعضای تیم درخواست می شود که تنظیمات مختصات، تاریخ پروژه ها و شبکه ها را از اطلاعات طراح اصلی اتخاذ کنند.

۹-۳ پروسه استفاده از BIM

بر اساس بخش ۶.۷ EIRمدیر مدلسازی اطلاعات ساختمان و یا مدیر اطلاعات باید جزئیات رویه انتقال اطلاعات را مشخص نمایند.

۹-۴ مسئول  طراحی و مدلسازی

برای فعالسازی تیم پروژه مسئولین هر یک از بخش های زیر باید مشخص شود:

رشته مسئول طراحی مسئول مدلسازی
معماری سرپرست سرپرست
تأسیسات سرپرست سرپرست
سازه سرپرست سرپرست

 

9-5 محاسبه احجام و تعداد

عطف به بخش ۴.۱۳ EIR

9-6بهترین تمرین تألیف مدل

 

عطف به بخش ۴.۱۴ EIR

bim-demolition-plan-300x210 مدلسازی اطلاعات ساختمان جلسه کارگروه مدلسازی BWM))

bim-demolition-plan