۳۰
تیر

مدلسازی اطلاعات ساختمان مزایای برای پیمانکاران

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مزایای BIM برای پیمانکاران

مهمترین نکته در استفاده پیمانکاران از قابلیتهای BIM ارتباط پیش از شروع ساخت با کارفرمایان است. روشهای سنتی طراحی- مناقصه-ساخت قابلیت های پیمانکار برای به کارگیری دانش خود در مرحله طراحی، زمانی که میتوانند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشند را محدود می کند. تحویل یکپارچه پروژه (IPD) که در آن یک قرارداد همکاری مشترک مورد نیاز است که معماران، طراحان و پیمانکاران عمومی باهم از شروع پروژه کار کنند، باعث می شود بهترین استفاده از BIM صورت گیرد. به طورکلی پیمانکاران میتوانند در تشخیص ناسازگاری ها، حجم کار و برآورد قیمت، تحلیل ساخت و برنامه ریزی پروژه، تحویل و راه اندازی و دیگر موارد از قابلیتهای BIM استفاده نمایند.

به طور خلاصه می توان مزایای زیر را برای پیمانکاران در صورت بکارگیری BIM برشمرد:

222-300x169 مدلسازی اطلاعات ساختمان مزایای برای پیمانکاران

 • انجام متره و برآورد و تخمین هزینه
 • تشخیص زودهنگام اشکالات طراحی نظیر شناسایی تداخلات و اطلاع به مشاور و کارفرما
 • تجزیه و تحلیل ساخت پذیری و برنامه ریزی ساخت
 • تأییدات درون کارگاهی، کنترل، هدایت و دنبال کردن فعالیت‌های ساخت
 • پیش ساختگی بیرون کارگاه و مدولاریزه کردن
 • برنامه ریزی ایمنی کارگاه
 • مهندسی ارزش و اجرای مفهوم ساخت ناب[۱]
 • پایش پیشرفت پروژه با استفاده از مدل چهاربعدی و پنج بعدی
 • هماهنگی بین تأمین کننده ها و جلسات خرید
 • یکپارچه کردن صورت وضعیت ها و سهولت در تهیه آن
 • دستیابی به چگونگی ساخت، توجیه پیمانکاران جز و کارگران با استفاده از مدل بصری و دید بهتری از پروژه
 • جانمایی تاورکرین، هماهنگی برای خرید مصالح، سفارش قطعات با استفاده از مدل BIM
 • تهیه خودکار برنامه ی زمان بندی بر اساس حجم کارهای انجام شده و فازهای مختلف اجرای پروژه طبق اطلاعات واردشده به مدل
 • زمانبندی، توالی کارها و گروههای کاری با استفاده از مدل BIM
 • بررسی شرایط ایمنی و الزامات HSE

این گروه، به علت ارتباط بهتر با کارفرمایان، طراحان، پیمانکارن جزء و کارگران در کارگاه بر اساس کاربردهای فوق، از مزیت‌های زیر بهره­مند می‌شوند:

 • سودآوری بالاتر
 • ارائه خدمات بهتر به کارفرمایان

[۱] Lean Construction