۰۱
مرداد

مدلسازی اطلاعات ساختمان محور اصلی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

ICT[1]  محور اصلی

مدلسازی اطلاعات ساختمان بر پایه استفاده از داده های تولید شده در صنعت ساخت می باشد.  تبدیل این داده ها به اطلاعات و ارتقای اطلاعات به دانش در سازمان، منجر به تصمیم گیری های خرد محور می شود. مدلسازی اطلاعات ساختمان با هدف افزایش بهره وری درون سازمانی و کار گروهی منجر به کاهش “زمان- هزینه” و افزایش کیفیت ( مثلث اصلی موفقیت پروژه ) می شود. به دلیل کار تمام قسمت ها روی یک مرکز داده امکان ارتباطات بین عوامل و ذینفعان بسیار بالاتر وجود دارد.

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

-300x200 مدلسازی اطلاعات ساختمان محور اصلی

bim

Wisdom
Knowledge
Information
Data

 

از طرفی به دلیل ماهیت برنامه پذیری بیم و ایجاد اتوماسیون بسیاری از روند های درون سازمانی تسریع می شوند. دانستن این موضوع که در دنیای امروز اطلاعات بالاترین ارزش را دارند توجیه مناسبی می باشد تا این داده  های تولیدی در صنعت ساخت به اطلاعات تبدیل شوند. از طرفی سرعت بسیار بالای انتقال اطلاعات، در اختیار قراردادن گزارشات مختلف پروژه در کمترین زمان و افزایش قدرت تصمیم گیری دانش محور مزایای این متد را چندین برابر نموده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.

از طرفی به دلیل ماهیت برنامه پذیری بیم و ایجاد اتوماسیون بسیاری از روند های درون سازمانی تسریع می شوند. دانستن این موضوع که در دنیای امروز اطلاعات بالاترین ارزش را دارند توجیه مناسبی می باشد تا این داده  های تولیدی در صنعت ساخت به اطلاعات تبدیل شوند. از طرفی سرعت بسیار بالای انتقال اطلاعات، در اختیار قراردادن گزارشات مختلف پروژه در کمترین زمان و افزایش قدرت تصمیم گیری دانش محور مزایای این متد را چندین برابر نموده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.

[۱] Information and communications technology