۰۴
مرداد

برنامه محدوده پروژه

برنامه محدوده پروژه

مقدمه :

مدیریت محدوده مجموعه فرآیند هایی است

که اطمینان حاصل می نماید پروژه شامل تمامی کار های مورد نیاز برای تکمیلی آن را دارا می باشد،

در حالی که کارهایی که برای تکمیل پروژه مورد نیاز نیستند را حذف می کند

.برنامه مدیریت محدوده شرح می دهد که چکونه محدوده پروژه تعریف خواهد شد ،

توسعه پیدا خواهد کرد و بازبینی می شود .به طور واضح تعریف می کند که چه کسی مسؤول مدیریت محدوده پروژه است

و نقش یک راهنما برای مدیریت و کنترل محدوده را دارا می باشد .

مدیریت محدوده پروژه از یک فرایند شامل ۵ گام پیروی می کند :

photo_2017-12-18_11-17-46-1-300x169 برنامه محدوده پروژه

reuse water

جمع آوری الزامات ، تعریف محدوده ، ایجاد WBS ، بازبینی محدوده و کنترل محدوده.

 • جمع آوری ملزومات : این اولین قدم فرایدنی است
 • که به وسیله آن ملزومات مورد نیاز برای دستیابی به تمامی اهداف پروژه را تعریف و مستند سازی می کنیم
 • .اساس این فرایند ویژگی پروژه و فرم ثبت ذینفعان می باشد ، که به وسیله این ها تیم قادر به تشخیص الزامات
 • ، بررسی جزییات مربوط به تأمین هر نیاز به صورت کلی ،برگذاری مصاحبه ها و بحث بعد از آن برای روشن کردن و مستند سازی الزامات
 • با جزییات کافی برای ارزیابی الزامات زمان شروع پروژه (فاز اجرا ) می باشد .
 • تعریف محدوده : این گام برای موفقیت پروژه حیاتی است زیرا نیازمند توسعه شرح تفصیلی پروژه /
 • محصول که شامل تحویل شدنی ها ، فرضیات و محدودیت های می باشد و چهار چوبی را شکل می دهد
 • که کارهای پروژه باید در داخل آن چهار چوب انجام گیرد .
 • ایجاد WBS : این فرایند تحویل شدنی های پروژه را به اجزاء کوچکتر و قابل مدیریت تر می شکند که در پایین ترین
 • سطح به آن ها بسته های کاری می گویند . این ساختار سلسه مراتبی ، برنامه ریزی ، هزینه ، پایش و کنترل پروژه را آسان تر می کند .
 • ممیزی محدوده : فرایندی است که بوسیله آن تیم پروژه پذیرش رسمی تمامی تحویل شدنی ها
 • با حامی مالی و مشتری دریافت می کند .
 • کنترل محدوده : این گام پایش / کنترل محدوده پروژه / محصول ، همچنین مدیریت هرگونه تغییر
 • در خط مبنا می باشد . تغییرات در محدوده پروژه ممکن است لازم و ضروری باشد ، اما به منظور جلوگیری
 • از خزش محدوده این تغییرات کنترل و یکپارچه سازی می گردند.