۰۵
مرداد

شیوه مدیریت محدوده

شیوه مدیریت محدوده

مهم است که شیوه مدیریت محدوده پروژه به صورت واضح تعریف شده باش

د و با جزییات مستند سازی شود . این قسمت خلاصه ای از برنامه میدریت

محدوده ارایه می کند که در آن موارد زیر بررسی می شود :

-203x300 شیوه مدیریت محدوده

پیمانکار

  • چه کسی صلاحیت و مسؤولیت محدوده را دارا می باشد .
  • محدوده چگونه تعریف می شود (بیانیه محدوده ، WBS ، فرهنگ WBS ، بیانیه کار و غیره )
  • محدوده چگونه مورد ارزیابی و ممیزی قرار می گیرد (چک لیست کیفیت ، خط مبنای محدوده ،سنجش کارایی و غیره)
  • فرایند تغییر محدوده (چه کسی آغاز می کند ، چه کسی اجازه می دهد و غیره )
  • چه کسی مسؤول پذیرش تحویل شدنی پروژه نهایی است و پذیرش محدوده پروژه را تأیید می کند .

برای این پروژه تنها مسؤولیت مدیر پروژه ، مدیریت محدوده است . محدوده

برای این پروژه ، به وسیله بیانیه محدوده ، ساختار شکست کار (WBS) و فرهنگ WBS تعریف می شود .

مدیر پروژه ، حامی و ذی نفعان برای ارزیابی محدوده پروژه که شامل چک لیست

های کیفیت تحویل شدنی و سنجش های کارایی کار می باشد به تهیه مستندات می پردازند .

تغییر محدوده پروژه ممکن است به وسیله مدیر پروژه، ذی نفعان یا هر عضو دیگری از تیم پروژه آغاز گردد . تمامی درخواست های تغییر برای مدیر پروژه فرستاده خواهد شد که او نیز تغییر محدوده درخواستی را ارزیابی می کند .بعد از تصویب و موافقت درخواست تغییر محدوده ، مدیر پروژه تغییر محدوده را به هییت کنترل تغییر و حامی پروژه برای تصویب می فرستد . بعد از تأیید تغییرات محدوده به وسیله هییت کنترل تغییرات و حامی پروژه ، مدیر پروژه تمامی مستندات را به روز آوری کرده و تغییر ممحدوده را به اطلاع ذی نفعان در میان می رساند .بر اساس بازخورد و ورودی از مدیر پروژه و ذی نفعان ، حامی پروژه مسؤول پذیرش و تصویب تحویل شدنی ها و محدوده نهایی پروژه است .