۰۹
مرداد

مدلسازی اطلاعات ساختمان راهکار حل مشکل

مدلسازی اطلاعات ساختمان

راهکار حل مشکل

صنعت ساخت در گروه صنایعی است که زمان و هزینه زیادی در پروژه‌های آن صرف می‌شود،

کاهش زمان و هزینه موجب افزایش بازده این صنعت والبته سود‌آوری بیشتر در آن خواهد شد

لذا در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شده که ظهور فناوری‌های نوین یکی از ثمرات آن است.

مدل سازی اطلاعات ساختمان از جمله مثال‌های استفاده‌ی فناوری‌های نوین در صنعت ساخت است.

photo_2018-02-27_17-53-35-300x225 مدلسازی اطلاعات ساختمان راهکار حل مشکل

کنفرانس بیم سخنرانی مهندس موسوی

مدل سازی اطلاعات ساختمان در چرخه حیات پروژه[۱] مورد استفاده قرار می‌گیرد و ارتباطات بین فاز‌های پروژه را تسهیل می‌کند.

مدل‌های سه بعدی در این فناوری

کلیه اطلاعات حیاتی را در خود ذخیره می‌کند و با استفاده از آن می‌توان تصویر بهتری

از پروژه برای مدیران فراهم آورد و در تصمیم‌سازی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این فرایند دسترسی‌ به اطلاعات را مدیریت می‌کند

و از همزمانی و تداخلات جلوگیری می‌کند. اطلاعات وارد شده باید دارای شناسنامه شده و تغییرات در طول زمان ثبت می‌شود.

بدلیل ماهیت پروژه‌های عمرانی و اینکه هربخش توسط شرکت‌های مجزا انجام می شود، هر قسمت از پروژه باید دارای

سیستم مدیریت اطلاعات باشد و اطلاعات هر بخش باید بتواند در اختیار بخش‌های دیگر قرار گیرد که مدل سازی اطلاعات این فرایند را تسهیل می‌کند.

ﺑﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮای درک ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺮوژه، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﻃﺮاﺣﯽ

=و توسعه ﭘﺮوژه، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژه و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در دوره ﺗﻌﻤﯿﺮ و نگه‌داری مورد استفاده قرار گیرد.

۱ Project Lifecycle

1-    ناتوانی در ایجاد تصویر کلی از انتهای پروژه برای عوامل درگیر

هرکدام از اسناد به تنهایی بخشی از پروژه را توصیف می‌کنند. تنها افراد محدودی به همه این اطلاعات یک جا دسترسی خواهند داشت. از طرف دیگر با افزایش حجم اسناد، تهیه کپی و انتقال آن به سایر قسمت‌هایی که به آن‌ها نیاز خواهد بود به درستی انجام نخواهد شد.ی