۲۹
مرداد

مدلسازی اطلاعات ساختمان سطح دقت

مدلسازی اطلاعات ساختمان

سطح دقت

سطح دقت: برآورد هزینه فعالیت های زمان بندی، براساس محدوده پروژه،

فعالیت­ها و بزرگی پروژه به داده­های گرد شده با یک دقت تعیین شده (مثل ۱۰۰$، ۱۰۰۰$) تبدیل می­شوند

و ممکن است شامل درصدی برای موارد اضطراری باشند.

واحدهای اندازه گیری: تعریف هر واحد استفاده شده در اندازه گیری،

مثل نفر-ساعت نیروی انسانی، روزهای کاری نیروی انسانی، هفته، جمع کل و غیره برای هر یک از منابع.

Bew-Richards-BIM-adoption-model-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان سطح دقت

Bew-Richards-BIM-adoption-model

پیوندهای رویه های سازمانی[۱]: جزئی از ساختار تفکیک فعالیت ها که برای حسابداری هزینه استفاده می­شود

، حساب کنترل[۲] (CA) نامیده می­شود. هر حساب کنترل به یک کد یا شماره حساب که مستقیماً به سامانه حسابداری سازمان اجرایی پیوند می­خورد

ارجاع داده می­شود. اگر حساب کنترل شامل برآورد هزینه­ها برای بسته های برنامه ریزی باشد، روش­های بودجه بندی بسته­های برنامه ریزی بایستی در نظر گرفته شود.

آستانه های بازبینی: آستانه های مغایرت برای هزینه ها یا دیگر نشانگرها (مثل فرد-روز، حجم محصول) در زمان­های معین شده در پروژه می­توانند برای نشان دادن مقدار مغایرت مجاز توافق شده، تعریف شوند.

قوانین ارزش کسب شده: سه مثال عبارتند از: ۱) روابط محاسبه مدیریت ارزش کسب شده برای تعیین برآورد

تکمیل پروژه، تعریف شده­اند، ۲) معیارهای ارزش کسب شده اعتبار (مثلا ۰-۱۰۰، ۰-۵۰-۱۰۰ و غیره) ایجاد می­شوند

و ۳) تعریف سطحی از ساختار تفکیک فعالیت­ها که در آن تحلیل روش ارزش کسب شده، انجام می­شود.

قالب­های گزارش دهی: قالب­هایی برای گزارش های مختلف هزینه تعریف می­شوند.

شرح فرایندها: شرح هریک از سه فرآیند مدیریت هزینه، مستند سازی می­شوند.

کلیه موارد بالا، مانند دیگر اطلاعات، در برنامه مدیریت هزینه، چه به شکل متن برنامه یا به شکل پیوست، گنجانده می­شوند.

برنامه مدیریت هزینه، یک بخش یا یک برنامه جانبی از برنامه مدیریت پروژه است و ممکن است

بر اساس نیازهای پروژه، رسمی یا غیر رسمی، مشروح یا بدون جزئیات باشد.

فعالیت برنامه ریزی مدیریت هزینه در ابتدای برنامه ریزی پروژه اتفاق می­افتد و قالبی برای هریک از فرآیندهای مدیریت هزینه، تنظیم می­کند تا اجرای فرآیندها، کارآمد و هماهنگ باشد [۶].

۲-۲ برآورد هزینه

[۱] Organizational Procedures Link

[2] Control Account