۳۰
مرداد

مدلسازی اطلاعات ساختمان دینامیک های تجارتی و تکنولوژی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

دینامیک های تجارتی و تکنولوژی

رقابت امروزه ی تجارت جهانی درحال فشار آوردن به سازمان ها در جهت استفاده از ICT، نه فقط برای بهبود کارایی و کاهش هزینه، بلکه به منظور شروع بازارها و یا حصول برتری بر رقیبان می باشد

(کوین و همکاران، ۲۰۰۰؛ دیویس و واکر، ۲۰۰۹؛ تفتن و همرفل، ۲۰۰۹). در این باره، مجریانی که درک بهتری از ICT دارند، بیشتر قادر به جهت دهی استراتژی های ICT

در استراتژی های کسب و کار شان به منظور استعمار و نفوذ در روندهای نوآورانه ی کسب و کار می باشند. این هم ترازی نیازمند روشی دقیق و متعادل بین سطح

و پیچیدگی تکنولوژی فعال کننده و سطح موردنیاز

تغییر روند دردرون سازمان می باشد. هرچند، دسترسی به این تعادل می تواند اغلب مشکل باشد،

en_building-information-modelling-bim-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان دینامیک های تجارتی و تکنولوژی

resource-bim-the-importance-of-bim-in-the-lighting-industry

همانطور که نیازمند افراد حرفه ای با قابلیت بالا می باشد که به طور کامل نیازهای استراتژیک تجارت را راضی نموده، و فواید و کارکردهایی که

در ICT رشد می نمایند می توانند به منظور نفوذ در استراتژی تجارتی

مدنظر باشند (الشاوی، ۲۰۰۷). بنابراین، تعامل بین طبیعت دینامیک

تجارت و زیرساختار پشتیبان IT می تواند به بهترین نحو در پنج لایه به شکل زیر مشخص شوند:

  • لایه ۱ محیط تجارت را پوشش می دهد؛
  • لایه ۲ ICT و روندهای تجارتی را معین می نماید؛
  • لایه ۳ راه حل های بسته بندی را مشخص می نماید؛
  • لایه ۴ نرم افزار فعال کننده را نشان می دهد؛
  • لایه ۵ سخت افزار و زیرساختار تکنولوژی ارتباطات را معرفی می کند.

درعین حالی که این روش پنج روشی می تواند به منظور تاثیر بر انتخاب موثر، توسعه و اجرای ICT

دردرون سازمان ها استفاده شود، مهم است که تناسب و تعامل چهار المان اصلی (مردم و توانایی ها،

روندهای کسب و کار، زیرساختار IT و محیط کار) بر اجرای موفق ICT دردرون سازمان ها برجسته شود

(گلدینگ و الشاوی، ۲۰۰۴). از نظر بخش ساخت و ساز، دینامیک های کسب وکار بازه ی وسیعی

از انواع و اندازه های متمایزی از سازمان ها را با بازه مربوطه مقیاس پروژه و پیچیدگی مدنظر دارد.