۰۳
شهریور

مدلسازی اطلاعات ساختمان مقدمه ای بر BIM

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مقدمه ای بر BIM

در سالهای اخیر، پروژه های ساختمانی در فاز طراحی و اجرا شاهد پیچیدگی های روزافزونی بوده اند

طوریکه به نظر میرسد روش های سنتی می بایست با روش های نوین مدیریت ساخت جایگزین شوند

به بیان دیگر افزایش زمان پروژه های عمرانی

-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان مقدمه ای بر BIM

پیمانکار

و عدم وجود برنامه ریزی مناسب در این پروژه ها باعث شده که زمان پروژه های ساختمانی افزایش یابد.

با استفاده از فرآِیند های مدیریتی که یکی از آن مدل سازی اطلاعات ساختمان[۱] (BIM) خواهد بود

می توان زمان پروژه های ساختمانی را به طور چشمگیری کاهش داد[۰۱].

BIM می‌تواند به طور متفاوت به عنوان یک طرح و محیط ساخت مجازی، یک وسیله ارتباط بین ذینفعان

، یک مدل اطلاعات طول عمر و یا یک فرآیند آموزشی که در دانشگاه‌ استفاده می‌شود، شناخته شود

. همچنین می‌تواند به عنوان یک ابزار یادگیری که به تیم پروژه در آشنایی آن‌ها با وظایفشان قبل از آغاز آن وظیفه در سایت کمک کند،

استفاده شود. می‌توان گفت در دنیای امروز فرآیند BIM یک پیشرفت و بهبود روند کار نیست، یک تحول اساسی در زیرساخت های کاری است[۰۲].

دلیل اولیه پیدایش BIM وجود برخی مشکلات در سیستم سنتی ارائه نقشه های ساختمانی و ساخت بوده که کاربردآن سبب

رفع این مشکلات و بهبود کاراریی در ساخت وساز می‌شود [۰۳]. نکته مهم در کاربرد BIM آن است که در تغییر

روال کار موجود و گرایش به سمت BIM چه مزایایی به دست می آوریم و چه مشکلاتی پیش رو داریم.

در مسیر تهیه BIM، با چه چالش هایی مواجه می‌شویم و کدام مسئولیت ها برعهده کدام بخش سازمان خواهد بود.

 

 

در این تحقیق رابطه ی مدل سازی اطلاعات ساختمان و زمان پروژه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار  گرفته شده است. ب‍ه‌عباریت دیگر نحوه‌ی بهبود زمان پروژه های عمرانی را با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان  مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم.