۰۵
شهریور

مدلسازی اطلاعات ساختمان مدیریت برخورد ها

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدیریت برخورد ها

زیرمجموعه های مختلف BIM بصورت الحاقیات اضافی به مدل سه بعدی ما اضافه خواهد شد و در نهایت سه بعد

طراحی ما شامل طول و عرض و ارتفاع ، بعد چهارم زمان ، بعد پنجم شامل هزینه ، بعد ششم عملیات اجرایی ،

بعد هفتم نگهداری و بعد هشتم ایمنی می باشد.برخی دیگر قابلیت چند بعدی بودن BIM  را

بصورت توانایی جایگزینی با هر بعد دلخواه دیگر (nD)  تعریف کردند[۰۱۰].

55-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان مدیریت برخورد ها

55

4-2-  مدیریت برخورد ها

اساس مدیریت برخوردها برپایه ی هماهنگ سازی مدل خواهد بود

.توانایی مدیرساخت و ساز در حذف کامل میز نورطراحی و استفاده از مدل های سه بعدی از هر طرف و تحلیل سیستم ها در برابر یکدیگر بر اساس قوانین تعیین شده

به وسیله ی کامپیوتر بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

تکنولوژی تعیین هماهنگ سازی مدل به پیمانکاران اجازه می‌دهد تا برای اولین بار در فرآیند طراحی نقش داشته باشند.

بخاطر داشته باشید که هدف از ارائه گزارش های برخورد

تعیین هماهنگ سازی مدلی است که تا حد امکان نزدیک به ساخت و ساز می‌باشد.

به طورمعمول میزان تلاش لازم برای ایجاد و حل برخوردها در زمانی‌که تیم همچنین در حال طراحی سازه است

بایستی کمتراز تلاش موردنیاز برای تعیین هماهنگ سازی اطلاعات بسیار دقیق مدل از طرف ذینفعانی مانند سازندگان فولاد باشد.

علاوه براین، بسیاری از پیمانکاران فرعی مانند فروشندگان ورق های فلزی درحال حاضر از نرم افزارهای مدل سازی سه بعدی استفاده می‌کنند

که با تولید اطلاعات قابل ادغام با جریان کاری BIM، باعث ساده کردن فرآیند می‌شوند. یادآوری این نکته لازم است

که اشتباه رایج پیمانکاران تلاش برای حل همزمان تمام مسائلی است که در گزارش تشخیص در فرآیند بررسی طرح، وجود دارد.

این کار نه تنها اتلاف زمان و انرژی تیم است، بلکه روند حل و فصل را طاقت فرسا کرده و معمولا بی‌نتیجه است.

رائه راهکارها و حل برخوردهای مدل با روش “ماکرو” (کلان) به “میکرو” (خرد) را در نظر بگیرید. با سیستم های بزرگتری مانند واحد پشت بام، مسیرکانال، تجهیزات عظیم، و سیستم های دیگری که انتقال آن ها به دلیل اندازه و سازه های پشتیبانی همراه به پیشرفت طراحی ممکن نیست شروع کنید.