۰۶
شهریور

مدلسازی اطلاعات ساختمان آیین نامه های موجود در BIM

مدلسازی اطلاعات ساختمان

آیین نامه های موجود در BIM

BIM در استرالیا بطور گسترده گسترش نیافته است.و هیچ اجباری برای استفاده از BIM در پروژه ها بکار نرفته است.

اما در ۵ سال گذشته بسیاری از ذینفعان پروژه های عمرانی برای آگاه کردن

کارفرمایان درباره ی پتانسیل سودرسانی و بدست آوردن مزیت رقابتی به سمت آن رفته اند[۰۱۰].

این ابتکارات شامل پیشرفت

آیین نامه های استرالیا مانند آیین نامه بین المللی BIM[1] باتوجه به خصوصیات ملی این کشور

، آیین نامه بین المللی برای مدل سازی دیجیتال[۲] بوسیله ی

مرکز همکاری تحقیقات برای ابداعات ساختمانی [۳]بوده است[۰۱۰].

bim-demolition-plan-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان آیین نامه های موجود در BIM

bim-demolition-plan

 

استفاده از BIM در صنعت ساخت و ساز(م)

صنعت ساخت و ساز  ساخت و ساز تغییر بی سابقه و شرایط پویای ناشی از مطالبات اجتماعی را برای ساختمان هایی با آسیب پذیری کم،

افزایش استانداردسازی زیر ساخت ها، کاهش اثرات زیست محیطی، کاهش هزینه های ساخت و ساز و عملیات را تجربه می کند.

این اصل با توسعه شماری از روش های جدید همچون مواد، تکنولوژی ها، فرآیندها تقویت شده و فعالیت های نوآورانه برای

بهبود ساختمان ها و جوامع با توجه به افزایش

ملاحظات عملکرد پایداری و شاخص ها به کار گرفته شده است. در این رابطه،

تعدادی از روش ها و گزینه های فن آوری افزایش یافت، طوریکه پیچیدگی و هزینه های انتخاب ترکیبات جایگزین برای هر موقعیت مرتبط شد

. بدین ترتیب، تصمیمات آگاهانه مورد نیاز برای مدیریت مقادیر زیادی از اطلاعات و دانش، در مورد ترکیبی از گزینه های در دسترس و ارزیابی عملکرد

خود اطلاع داده شده است. با توجه به این،

تقریبا غیر ممکن است روش دستی و نمونه های فیزیکی

برای رسیدگی به این مسائل بکار گرفته شود.

علاوه بر این، اینگونه تشخیص داده شد که استفاده از نمونه سازی

مجازی مبتنی بر کامپیوتر می تواند برخی از راه حل های این چالش ها را ارائه دهد،

تحقیق و توسعه (R & D) به منظور توسعه نسل های مختلف سیستم های نمونه سازی مجازی ساخته شده است. این تکامل یافتن

نرم افزار مدل سازی CAD سه بعدی، از طریق محیط های یکپارچه کامپیوتر از مدل چهار بعدی می باشد و اخیراً مدلسازی nD است،

از جمله استفاده پیشرفته مجازی تقویت تکنیک های واقعیت با درجات مختلف موفقیت است[۰۱۲].

۲ National BIM Guide

[2] National Guidelines for Digital Modelling

[3] Corporate Research Centre for Construction Innovation