۰۸
شهریور

مدلسازی اطلاعات ساختمان ارتباط میان BIM و PMBOK

مدلسازی اطلاعات ساختمان

ارتباط میان BIM و PMBOK

ماهیت و نقش BIM در حوزه ی ساخت و ساز به حوزه ی دانش PMBOK مطابقت دارد.

بنابراین BIM میتواند بعنوان یک ابزار موثر و قدرتمند در مدیریت پروژه و صنعت ساخت و ساز در نظر گرفته شود.

images-17-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان ارتباط میان BIM و PMBOK

bim model

ترکیب بخش های مختلف پروژه از حوزه های کاری BIM است که از اصول PMBOK به شمار می‌رود. از کارهای BIM ادغام اسناد، نقشه ها وامور اجرایی افراد کارگاه می باشد.

BIM یک محیط مبتنی بر مدل سه بعدی است که میتواند عناصر مختلف ساختمان را طبقه بندی و آن

را در گروه های زیرشاخه دسته بندی نماید;

مانند آنچه که در مدیریت محدوده پروژه مطرح می شود.یکی دیگر از خصوصیات BIM توانایی آن

در مدیریت زمان و هزینه پروژه ها خواهد بود

که به آن مدل های چهاربعدی و مدل های پنج بعدی  می‌گویند. این حوزه از کارکرد

BIM مربوط به مدیریت زمان و مدیریت هزینه پروژه ها می‌باشد.

اگرچه BIM تمام جنبه های مربوط به ریسک ساخت و ساز را پوشش نمی دهد

اما خطرات مربوط به ساخت و ساز را کاهش داده و از این نظر بعنوان یک ابزار قدرتمند مطرح خواهد شد .

مدیریت برخورد در BIM بعنوان یک ابزار و فرآیند قدرتمند بشمار میرود که از طریق

ارتباط با نرم افزار میتواند کیفیت ساخت را بهبود ببخشد.

همچنین همکاری و ساختار تیمی در BIM بعنوان مفهوم مدیریت منابع انسانی در مدیریت پروژه مطرح خواهد شد.

یکی از ویژگی های اصلی BIM ارتباط بین اجزای مختلف پروژه از جمله مدیر پروژه ،

طراحان و مهندسان کارگاه خواهد بود که BIM باعث خواهد شد که این اجزا از طریق کانال های مستقیم ارتباط های موثری با یکدیگر داشته باشند.

در نهایت مدیریت تدارکات از طریق استفاده از مفاهیم BIM امکان پذیر خواهدبود. علاوه بر این موارد در صورت اعمال تغییر ، این تغییرات میتواند

به راحتی در هزینه و زمان منعکس شود.باوجود چهارچوب گسترده ای از مدیریت پروژه BIM می تواند

بعنوان یک مفهوم اصلی و اساسی در حوزه ی مدیریت پروژه بکار رود.شکل ۲ یک مدل PMBOK را با توجه به BIM نشان میدهد[۰۱۸].