۰۹
شهریور

مدلسازی اطلاعات ساختمان کاهش ضایعات ساختمانی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

کاهش

ضایعات ساختمانی

مقدار ضایعات ساختمانی ناشی از ساخت و ساز و همچنین عملیات تخریب زیاد است.

مقدار اتلاف مواد ساختمانی در آمریکا ۲۶% و در کره جنوبی در سال ۲۰۱۳ مقدار ۴۸% محاسبه شده است

. [۰۱۹] [۱۰]. مقدار ضایعات ساختمانی در سراسر جهان هنوز در حال گسترش است و این افزایش در بسیاری از کشورهای جهان ادامه دارد.

[۱۱] [۰۲۰]بنابراین کلیه ی مهندسان معمار،مهندسان ساختمان

و مهندسان اجرایی می‌بایست درراستای کاهش ضایعات ساختمانی اقدام نمایند.[۱۲][۰۲۱]

۲-۱۰-۲  محاسبه مقدار ضایعاتی که بوسیله BIM از آن صرفه جویی شده است

در این بخش ما مقدار ضایعات ساختمانی در دونمونه را به دو روش محاسبه نموده ایم که این دو روش مبتنی بر المان های ساختمانی و یا مبتنی

بر متریال مورد استفاده بوده است.(۱) در قسمت اول

-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان	کاهش ضایعات ساختمانی

bim

بدون در نظر گرفتن روش های BIM و تنها با در نظر گرفتن روش های سنتی المان های

ساختمانی را محاسبه نمودیم و بنابراین مقادیری که از این روش بدست می‌آید مبتنی بر روش های قدیمی خواهد بود.(۲) اما در قسمت دوم محاسبه

احجام و المان های مورد نظر مبتنی بر روش های BIM خواهد بود و بنابراین مقادیر صرفه جویی شده در این بخش بدست خواهد آمد. بعبارت بهتر

مقادیر این بخش و بخش قبلی را با یکدیگر محاسبه کرده و بنابراین مقدار مصالح هدر رفته در ساختمان مورد مطالعه و همچنین مقدار صرفه جویی شده به واسطه استفاده از BIM بدست خواهد آمد.

اطلاعات بدست آمده از از روش دوم از خروجی های مدل BIM خواهد بود. بعبارت دیگر با توجه به دقت بالای مدل متره‌ی مورد نیاز ر

ا مدل های مورد نظر خواهیم گرفت. نرم افزارهای BIM قادر به محاسبه‌ی مقادیر هدررفت متریال های مورد نظر نخواهند بود

. بنابراین در ادامه ی کار سعی خواهیم کرد که متره‌ی بخش های مختلف را بصورت جداگانه محاسبه نماییم.

در ادامه‌ی کار المان های ساختمانی را در ۱۴ بخش دسته بندی خواهیم نمود