۱۷
شهریور

مدلسازی اطلاعات ساختمان شاخص های موفقیت پروژه

مدلسازی اطلاعات ساختمان

شاخص های موفقیت پروژه

 • شاخص های اصلی عملکرد می‌توانند بیان کنند که یک شرکت چه میزان
 • به استراتژی های لازم نزدیک می‌باشد. برای شناسایی شاخص های عملکرد مناسب
 • [۱] برای ارزیابی موفقیت یک پروژه طی کردن دو مرحله ضروری است. مجموعه ای
 • از PIs ها ممکن است با توجه به ضرورت پروژه و با توجه به دو مرحله ی قبلی تعیین شوند.
 • بنابراین یک مجموعه ی ایده آل از PIs ها باید قادر باشند مشخص کنند
 • که آیا در یک پروژه ای اهداف و خروجی های مورد نیاز بر اساس BIM محقق شده است یا خیر.
 • شاخص های عملکردی زمانی بطور مناسب محقق خواهند شد
 • که اهداف پروژه برمبنای BIM و همچنین خروجی های پروژه براین اساس
 • بصورت کامل وجود داشته باشند. بعبارت دیگر Pisها
 • حاصل اشتراک اهداف پروژه در گام اول و همچنین خروجی های پروژه در گام دوم خواهند بود[۰۲۵].

 

 

شکل ۲-۲ شناسایی شاخص های عملکرد

 

با توجه به موارد بیان شده چون شاخص های اصلی عملکردی می‌توانند

برطبق ویژگی های مختلف پروژه تغییر کنند،

شناسایی این شاخص‌ها نیز برای اینکه متوجه شویم آیا پیاده سازی BIM موفقیت آمیز بوده

یا خیر، با توجه به ویژگی های هر پروژه متغیر خواهد بود. بنابراین ارزیابی سطح موفقیت هر پروژه،

شامل تعدادی از شاخص های عملکردی مربوط به آن پروژه خواهد بود.[۱۵][۰۲۶]

 • واحد های اندازه گیری

برای اندازه گیری شاخص های عملکردی یک پروژه لازم است واحد های اندازه گیری مناسب تعریف شوند. بعضی از این شاخص‌ها مانند

اصلاحات لازم  در طی فرآیند BIM و یا میزان رضایت ذینفعان از پیاده سازی آن را می‌توان اندازه گیری کرد; اگرچه واحدهای اندازه گیری بسیاری از این مقیاس ها

با یکدیگر متفاوت خواهند بود. برای مثال متغیرهای زمانی مانند تاخیرات پروژه یعنی مقایسه زمان برنامه ریزی و زمان واقعی پروژه واحد‌هایی از نوع زمانی دارند

-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان شاخص های موفقیت پروژه

bim

حال آن که متغیرهای هزینه ی پروژه یعنی اختلاف میان هزینه واقعی و هزینه پیش بینی شده پروژه متغیرهایی از نوع برآورد هزینه ای خواهند داشت[۰۲۵].

 

[1] performance indicators (PIs)