09
سپتامبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان بعد چهارم BIM

مدلسازی اطلاعات ساختمان

بعد چهارم BIM

مدل سازی چهاربعدی ساختمان ترکیبی از مدل سازی سه بعدی و اطلاعات مربوط به زمان ساخت المان های مختلف پروژه خواهد بود

و به مدیران پروژه کمک می‌کند تا به بهترین نحو پروژه خود را از لحاظ زمانی مدیریت کنند. این نوع مدل سازی

به مدیران پروژه جهت شناسایی مشکلات ساخت کمک می‌کند. بعنوان مثال مدل سازی در زمینه ی آنالیز جبهه های‌مختلف‌کاری

در کارگاه ودر زمان‌های مختلف‌، آنالیز‌برخورد ها میان گروه های‌مستقر در کارگاه و در نهایت به تخمین زمان دقیق ساخت کمک خواهد کرد.[۱][۰۲۸]

222-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان بعد چهارم BIM

یک مدل چهاربعدی[۱] که به کمک کامپیوتر[۲] انجام می‌شود ، می‌بایست

برای ذینفهان پروژه قابل استفاده و مفید باشد. همچنین این مدل می بایست

در طول زمان های مختلف بروزرسانی شود و این به روز رسانی باید بصورت دقیق و پیوسته

در طول زمان ساخت پروژه صورت پذیرد. این مدل تنها زمانی می‌تواند بصورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد

که مطابق با فعالیت های انجام شده و فعالیت های پیش رو درکارگاه باشد[۰۲۹].

  • فرم های مجموعه

بعنوان مرحله‌ی نهایی در ارزیابی میزان موفقیت یک پروژه، مجموعه ای از واحد های اندازه گیری از کارگاه‌های ساخت و ساز

درحال گردآوری خواهند بود. فرآیند جمع آوری داده ها برای کدام از واحدهای اندازه گیری باید بصورت یکپارچه باشد

و به گونه ای تنظیم شود که منجر

به کاهش حجم کار و همچنین زمان اجرای پروژه شود. [۱۵] علاوه

بر این واحد های تعریف شده باید همگام با واحد های از پیش تعریف شده نیز باشند. بعنوان مثال برنامه های

کاربردی می‌بایست با گزارش های حاصل از این فرآیند هماهنگی های لازم را داشته باشند. ساختمان های هوشمند

بین المللی نیز اطلاعات طبقه بندی شده ای دارند که بصورت یکپارچه میان اجزای مختلف پروژه می‌باشند

و به اجزای مختلف پروژه کمک می‌کنند. این امر فرمت همکاری BIM[1]  نامیده می‌شود.[۱۶][۰۲۷] تعدادی

از نرم افزارهای BIM مانند تکلااستراکچر توانایی اجرای این فرمت همکاری را نیز دارا می‌باشند.

در نتیجه استفاده از ارزیابی معیارهای موفقیت BIM می‌تواند فرمت همکاری BIM را نیز تقویت کند.

[۱] BIM collaboration format (BCF)

[1] 4D

[2] Computer-aided-design