۲۳
شهریور

مدلسازی اطلاعات ساختمان برآورد احجام پروژه

مدلسازی اطلاعات ساختمان

برآورد احجام پروژه

یکی دیگراز فواید پروژه خروجی های مختلف از مدل سه بعدی می باشد. با توجه به میزان دقت میتوان میتوان انواع مختلف خروجی ها را دریافت کرد.

از فواید دیگر BIM خروجی گرفتن از نرم افزار می باشد

که سرعت متره از نرم افزار را تا حد زیادی افزایش می دهد

9381313e4ccf5153a2f0b2f3c80cacd7-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان برآورد احجام پروژه

یب

و با توجه به خودکار بودن کار دقت کار را تا میزان زیادی افزایش خواهد داد.

میزان دقت متره ی پروژه به مقدار دقت مدل سازی بستگی دارد. بعبارت دیگر هرچه دقت مدل ما بیشتر باشد خطای حاصل

از خروجی مدل ما

نیز کاهش خواهد یافت. پس باید در ابتدای پروژه و قبل از مدل سازی، خروجی های حاصل از مدل مشخص شود.

بهتر است در ابتدای مدل سازی اطلاعات لازم برای المان ها را نیز وارد کنیم. بعنوان مثال فرض کنید درهای مورد نظر را از یک شرکت خاص تهیه

کرده‌ایم و می‌خواهیم آدرس هر کدام از شرکت‌ها را نیز در مدل خود بیاوریم. پس برای این‌کار بهتر است که در ابتدای کار اطلاعات هر کدام از المان ها

را بصورت کامل بیاوریم تا

در نهایت بتوانیم هر کدام از خروجی های دلخواه را به سرعت و دقت بالا داشته باشیم.همانگونه که در شکل۴-۱ مشاهده می‌کنید

لینک دانلود کاتالوک بصورت مستقیم از شرکت سازنده آورده شده است که تنها با یک کلیک می‌توان کاتالوگ مورد نظر را دانلود نمود.

در این پروژه به دلیل دقت بالای مدل سه بعدی میتوانیم از خروجی های مختلف استفاده کنیم.اما با توجه به مورد مطالعه قرار دادن اسکلت

کار میلگردها ی موجود در

نرم افزار را بعنوان خروجی از نرم افزار محاسبه خواهیم کرد و البته با نتایج خروجی از کارگاه مقایسه می‌کنیم

.با محاسبه ی میزان میلگرد مورد استفاده و میزان میلگرد مصرفی می‌توان مقدار هدررفت کار را به راحتی محاسبه نمود.

دقت کنید که برای چک کردن

خروجی ها از نرم افزار تعدادی

از میلگردها را نشانه گذاری کرده و نتایج حاصل از آنالیز دستی را با نتایج حاصل از رایانه مقایسه خواهیم نمود.

 

 

 

 

۴-۲-  کاربرد پایگاه داده در پروژه

پس از استفاده از خروجی های مختلف

از نرم افزار می بایست یک پایگاه داده ای ایجاد کرده

و بدین وسیله میتوانیم روند اجرای پروژه در کارگاه را دنبال کنیم. با توجه به اینکه فعالیت ه

ا و افراد مجری در کارگاه شامل

افراد زیادی نبودند ترجیح استفاده از نرم افزار اکسس [۱]جهت کنترل

پروژه می باشد. در ادامه کارو برای بکارگیری این نرم افزار فرآیند زیر را تعریف خواهیم کرد :

استفاده

[۱] Microsoft access