۲۴
شهریور

مدلسازی اطلاعات ساختمان کاربرد پایگاه داده در پروژه

مدلسازی اطلاعات ساختمان

کاربرد پایگاه داده در پروژه

پس از استفاده از خروجی های مختلف از نرم افزار می بایست یک پایگاه داده ای ایجاد کرده و بدین وسیله میتوانیم روند

اجرای پروژه در کارگاه را دنبال کنیم. با توجه به اینکه فعالیت ها و افراد مجری در کارگاه شامل افراد زیادی نبودند

11160413284uf5I-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان کاربرد پایگاه داده در پروژه

erggt

ترجیح استفاده از نرم افزار اکسس [۱]جهت کنترل پروژه می باشد. در ادامه کارو برای بکارگیری این نرم افزار فرآیند زیر را تعریف خواهیم کرد :

 

 • استفاده از مایلستون[۲] های پروژه جهت دسته بندی اطلاعات پروژه
 • ایجاد برنامه ی زمان بندی فازی پروژه جهت برنامه ریزی پروژه
 • تا بتوانیم در زمان مناسب به مایلستون های پروژه برسیم
 • حال پس از ایجاد بخش های زمان بندی فازی برنامه ی یکماه آینده را مشخص خواهیم داد
 • تا بتوانیم شهود بهتری از مراحل اجرای کار در کارگاه داشته باشیم.
 • در مرحله ی آخر نیز وظایف روزانه ی هر کدام از افراد را مشخص خواهیم کرد
 • که بدین ترتیب بتوانیم
 • در طی روندی منطقی به اهداف زمانی پروژه دست پیدا کنیم.
 • پس از ارائه ی برنامه ی زمانی پروژه می بایست فرم های مورد نیازی تعریف کنیم
 • تا بتوانیم مراحل کنترل پروژه
 • در کارگاه را بیابیم تا روند اجرای برنامه را بررسی کرده و در صورت وجود تاخیر مجاز
 • یا غیر مجاز بودن آن را بیابی
 • تا بتوانیم برنامه را در کارگاه اجرا کرده و همگانی مناسبی میان تیم برنامه ریزی
 • و افراد اجرایی بیابیم.

 

 

5-4-   برآورد زمان فعالیت های انجام شده

در ابتدای کار و در زمان اضافه شدن به پروژه ، راندمان های مورد نیاز

، تعداد افراد کارگر و استادکار و سایر قید ها از افراد کارگاه گرفته شده تا بدین وسیله بتوان برنامه مناسب تری در کارگاه ارائه داد.

بدین امر ابتدا شرایط اولیه ی کارگاه را بررسی کردیم.دراین کارگاه

۸ استاد کار و ۷ کارگر مسئول ارجرای سازه بودند.همچنین یکی از کارگران که دارای

تجربه ی بیشتری با سایرین بود بعنوان هماهنگ کننده به اجرای کارها رسیدگی میکند.

[۱] Microsoft access

[2] Milestone