۲۶
شهریور

مدلسازی اطلاعات ساختمان انیمیشن های چهاربعدی به منظور کنترل پروژه

مدلسازی اطلاعات ساختمان

  انیمیشن های چهاربعدی به منظور کنترل پروژه

برای شهود بهتر افراد کارگاه مدل چهار بعدی مورد نیاز خود را به نرم افزار نویس ورک[۱] ورودی می دهیم.

با توجه به آشنایی اندک افراد کارگاه با روش های مدیریت پروژه ارائه ی مدل های سه بعدی و همگام سازی آن با برنامه زمان

بندی میتواند ارتباط موثرتری میان تیم مدیریت و تیم اجرایی فراهم آورد. این انیمیشن ها همچنین

در بازاریابی ساختمان مورد نظر نیز می‌توانند کارایی های لازم را داشته باشند. از مهمترین

ویژگی های نرم افزار نویس ورک همگامی با نرم افزار MSP می‌باشد. از آنجایی که این

 

نرم افزار در کشور ایران استفاده

های فراوانی دارد، بنابراین استفاده از نرم افزار نویس

ورک بسیار ساده و کاربردی خواهد بود. در این بخش میتوانیم در ساختمان خود قدم

بزنیم و بنابراین یک تورمجازی در ساختمان حتی پیش از ساخت آن داشته باشیم.

در این قسمت ها حتی پیش از ساخت ساختمان میتوانیم ریزترین موارد مصرفی

ساختمان را محاسبه کنیم و بنابراین زمان و هزینه‌ی پروژه را با توجه به روش

ساخت آن در ابتدای پروژه خواهیم داشت. بدین صورت که حتی قبل از عملیات

خاکبرداری جزئیات مدل می‌شوند و کارفرما در همان ابتدای کار تمامی جزئیات

ساختمان خود را انتخاب و بررسی می‌نماید. در ادامه نمونه ای از خروجی این نرم افزار آورده شده است.

(دقت شود که پیش نیاز این خروجی مدل اولیه BIM خواهد بود . بعبارت

دیگر خروجی BIM می‌تواند در قسمت های مختلفی مورد استفاده قرار گیرد

و در این قسمت ما از تورمجازی آن بهره خواهیم برد.)

 

 

 

شکل ۵-۴ نمونه ای از خروجی نرم افزار نویس ورک پس از آماده شدن مدل اولیه

BIM و آماده سازی برای مدل چهاربعدی

[۱] Autodesk navisworks