۲۹
شهریور

مدلسازی اطلاعات ساختمان کاهش هزینه پروژه

مدلسازی اطلاعات ساختمان

کاهش هزینه پروژه

اجرای فرآیند تفکر BIM درکارگاه می‌تواند به روش های مختلفی صورت پذیرد و ما در این پروژه خاص از قسمتی محدودی

از آن بهره بردیم.از جمله مزایای کلی که از اجرای آن در این پروژه می‌توان نام برد موارد ذیل خواهد بود :

56-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان کاهش هزینه پروژه

 • مدل های سازه و معماری پروژه در محیط واحد BIM ای ترسیم شدند و طراحی بر طبق روش های
 • سنتی بصورت جداگانه و در محیط های مختلف صورت نپذیرفت. در گذشته پس از طراحی در محیط های مختلف،
 • تمامی فایل‌ها بصورت یکپارچه جمع آوری و موردبررسی می‌شدند. اما در این روش پیشنهادی می‌بایست
 • طراحی ها بصورت همزمان و در یک محیط انجام گیرد تا روند ساخت کلی پروژه به درستی و با معیارهای
 • نزدیک تری به واقعیت تکمیل گردد.
 • در حین اجرا کلیه متره های ساختمان بصورت کاملا دقیق و برطبق خروجی های مدل BIM ساخته
 • می‌شوند وبنابراین از حجم مصالح هدررفته در ساختمان جلوگیری بعمل می‌آمد. از طرفی دیگر با برآورد
 • دقیق احجام می‌توان حجم مصالح هدررفته در هر قسمت را محاسبه نمود.
 • (نمونه ای از برآورد دقیق میلگرد ها در بخش ۲-۴ ذکر شد)
 • زمان بندی ساخت پروژه بهمراه فایل های سه بعدی پروژه همگام سازی شدند.
 • در این بخش مشتریان می‌توانند حتی در شرکت از پروژه بازدید داشته باشند.
 • از طرفی دیگر پیمانکاران جز نیز خود را موظف خواهند دانست تا در زمان های مقرر و تعیین شده قسمت های
 • مربوط به خود را تکمیل کنند. چرا که در این روش کنترل پروژه و کنترل برآورد عملیات انجام شده بصورت دقیق‌تر خواهد بود.
 • در ابتدای کار و پس از ورود به کارگاه با پیگیری دقیق کارهای انجام شده و همچنین کارهای پیش
 • رو کلیه ی فعایت های انجام شده مورد ثبت قرار گرفت. و بنابراین زمان اجرای اسکلت هر کدام از طبقات ۲۰% کاهش یافت.

مدلسازی اطلاعات ساختمان سازه سترگ ایرانیان